Eikeland Oppvekstsenter ligger på Hægeland. Barnehagen holder til i et lyst og flott tilbygg ved skolen. Barna har egen inngang som er adskilt fra skolens inngang. Personalet har felles personalavdeling med skolepersonalet. Barnehagen har et eget uteområdet, i tillegg til at vi ligger tett opp i skogen og lysløpa. Barnehagen har et stabilt, og meget kompetent personalet med mye erfaring og kompetanse fra arbeid i barnehagen.

Om barnehagen

Visjon: Barnet i fokus, alle skal bli sett og tatt på alvor.

Barnehagen følger de lover og rammer som er fastsatt av stat og kommune.  Vi forholder oss til barnehageloven og Rammeplanen. Fagområdene som omtales i rammeplanen vises i barnehagen daglig og det vil ofte være glidende overganger mellom lek, sosiale samspill og de syv fagområdene. 

 • REKOMP: Plan for barnehagebasert kompetanseheving med formål om å heve kvaliteten i alle barnehagene. 
 • Handlekraftige vokse - trygge barn er en handlingsplan for kommunen som har som formål at ingen barn i Vennesla skal utesettes for eller leve med vold og overgrep i nære relasjoner. 
 • Et godt og trygt barnehagemiljø for alle barn i Venneslabarnehagene: Dette er en felles handlingsplan som bygger på barnehagens lov § 41-43 som omhandler barns rett til et trygt og godt miljø som forebygger og stopper krenkelser.      

Vi jobber hele tiden med lek og bruker prosjektarbeid som metode. Vi vil  være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling, og vi vil være tilstede for barn og foresatte. Vi jobber hele tiden med mål om å være et inkluderende læringsmiljø, der alle blir sett og hørt og får plass for den de er. 

 Vi drifter for barnehageåret 2023/2024  51 plasser fordelt på fire grupper:

 • Nøtteliten (barn født i  2022 og 2021)
 • Eikenøtta (barn født i 2021)
 • Hasselnøtta (barn født i 2020 og 2019).
 • Jordnøtta (barn født i 2019 og 2018)

For mer informasjon se under fanen årsplan.  

Barnehagetilbud

Vi kan tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Kontakt oss

Telefonnummer avdelingene:

 • Nøtteliten: 982 99 867
 • Eikenøtta: 982 99 868
 • Hasselnøtta: 982 94 333
 • Jordnøtta: 477 61 874

Barnehagestyrer: Hildegunn Lundevold - har permisjon høsten 2023, vikar Rania Ibrahim:  
Telefon: 918 77 978 - Rania Ibrahim
E-post: Rania Ibrahim 

Enhetsleder for Eikeland oppvekstsenter: Merete Hammen Håvårstad 
Telefon: 38 15 28 80

Besøksadresse:
Setesdalsveien 870
4720 Hægeland 

Postadresse:
Eikeland oppvekstsenter
Postboks 25
4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt. Vi er et oppvekstsenter og kan legge tilrette for samarbeid med SFO i skolens ferie, vi har prøvd ut samarbeid i romjula, det betyr at dersom det blir barn på SFO og det kan legges tilrette for samarbeid vil dere kunne oppleve at barnehagen kan gi et tilbud i romjula selv om det skulle være færre enn 5 barn tilstedet. Dette blir avklart fra år til år. 

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi har som mål at alle dagene skal legges til dager hvor skolen har stengt. 

Barnehageåret 2023/2024: 

 • Mandag 14. august 2023
 • Fredag 20. oktober 2023
 • Tirsdag 2. januar 2023
 • Fredag 10. mai 2023
 • Fredag 21. juni 2023

Årsplan

ÅRSPLAN PDF 2023 2024.pdf Dette er et PDF eksemplar av en digital årsplan som er en notatblokk i one note. Det er et digitalt arbeidsredskap for de ansatte. 

Informajonshefte 2022 2023.pdf All praktisk informasjon 

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28,29 og 30 

Ansatte

 

Administrasjon:

Kontaktinformasjon

Merete Hammen Håvårdstad , Enhetsleder

38 15 38 80

Rania Ibrahim, Styrer 60% vikar

38 15 38 80

Avdeling Hasselnøtta

98294333

Nellie Gunn Landås, pedagogisk leder - 80%

 

Rania Ibrahim, pedagogisk leder - 20%

 

Solbjørg Olsen, fagarbeider - 100% 

 

Camilla Svendsen, fagarbeider - 100%  

 

Marie Sophie Aro Hansen, fagarbeider - 100% -vikar

 

Avdeling Jordnøtta 

47761874

Inger Marie Nygård, pedagogiske leder - 80%

 

Hilde Slettedal, pedagogisk leder - 20%

 

 Kristine R Eftevand, fagarbeider - 80%

 

Hilde Gunn Frivoll, fagarbeider - 40% 

 

Vikar fagarbeider - 80% 

 

Avdeling Eikenøtta:

98299868

Therese Aas-Lyngby, pedagogisk leder - 100%  

 

Camilla Jensen, pedagogsik leder - 100% 

 

Ingrid Skarpengland, fagarbeider - 100% 

 

Merete Godtfredsen, fagarbeider 100%

 

Avdeling Nøtteliten:

98299867

Maren Breistøl Falkgjerdet, pedagogisk leder 100% 

 

Tonje Lauvsland, pedagogisk leder 100%

 

Merethe Torgersen, fagarbeider 100%

 

Freja Anemone Bay Petersen, fagarbeider 100%

 

Malin Zakariassen, lærling 70% 

 

Øvrige ansatte/permisjoner:

 

Mai Linn Omland Andersen, kjøkkenansvarlig 

 

Hege Solaas Gundersen, spesialpedagog 

 

Jorunn Nygård, fagarbeider- permisjon

 

Odd Helge Føreland, pedagogisk leder – permisjon

 

Jan Inge Hægeland, driftsoperatør

 

Hildegunn Lundevold, styrer - permisjon til 31.12.2023

 

May Irene Vågeng, renholder

 

Lisbeth Langeland, renholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidsutvalg (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Vi har felles samarbeidsutvalg med skolen - så hele senteret er representert. Dette gir oss gode muligheter til å jobbe felles for hele sentert og forstå hverandres behov. 

Representanter for foreldrene 2022/2023: 

Kjersti Elise Høgsaas Bjerland  - (representant fra Eikenøtta)

Hilde H Flystveit:(vara fra Hasselnøtta)

Lisbeth Langeland: (representant for Nøtteliten (og Eikenøtta)) 

Christina Flystveit: (vara fra Nøtteliten)

Gijs Mans og Ingrunn Strandberg Olsen er foreldrerepresentanter fra skolen. 

Representanter for de ansatte: 

Jorunn Nygård - (Fagarbeider)

Nellie Gunn Landås - (Ped.leder) 

Hanne Hægeland og Silje Hallingsgård representerer de ansatte i skolen. 

Representant for eier: 

Martin Engamo: engamo@vennesla-kommunestyre.no

I tillegg deltar enhetsleder Merethe Hammen Håverstad og styrer Rania Ibrahim