Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 (eiendomsskatteloven) med endring vedtatt 13. juni 2006, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Vennesla kommune og inngår i finansieringen av de kommunale tjenester. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 4 terminer pr. år: 25. februar, 25. mai, 25. august og 25. november.

Det er eiendommens verdi (eiendomsskattetakst) som danner grunnlag for skatteberegningen.

Kommunestyret  fastsetter hvert år skattesats (promillesats) og eventuelt bunnfradrag. Vennesla kommunestyret vedtok i møte 26. april 2018, sak 18/18 ny allminnelig taksering fra 2020. 

Kommunestyret vedtok i desembermøte 2019, sak 99/19, at eiendomsskattetaksten og bunnfradraget for 2020 fastsettes endelig av Kommunestyret i februarmøtet 2020.