Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 (eiendomsskatteloven) med endring vedtatt 13. juni 2006, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Vennesla kommune og inngår i finansieringen av de kommunale tjenester. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 4 terminer pr. år: 25. februar, 25. mai, 25. august og 25. november.

Det er eiendommens verdi (eiendomsskattetakst) som danner grunnlag for skatteberegningen.

Kommunestyret  fastsetter hvert år skattesats (promillesats) og eventuelt bunnfradrag. Vennesla kommunestyret vedtok i møte 14. juni 2006 å skrive ut eiendomsskatt for hele kommunen fra 01.01.2007. Fra før har kommunen hatt eiendomsskatt på verk og bruk.

Kommunestyret vedtok i desembermøte 2018, sak 80/18, at eiendomsskattetaksten for 2019 skal være 4,5 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næring. Bunnfradrag pr. boenhet settes til kr 375.000,-. Det ble også vedtatt hvilke eiendommer som får fritak etter eiendomsskatteloven § 7a og b.

For skatteåret 2019 oppjusteres alle takster med 10% (kontorjusetering).