Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til Lov om eiendomsskatt til kommunene 6. juni 1975 nr. 29 (eiendomsskatteloven) med endring vedtatt 13. juni 2006, samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet Vennesla kommune og inngår i finansieringen av de kommunale tjenester. Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter, og forfaller til betaling i 4 terminer pr. år: 25. februar, 25. mai, 25. august og 25. november.

Det er eiendommens verdi (eiendomsskattetakst) som danner grunnlag for skatteberegningen.

Kommunestyret fastsetter hvert år skattesats (promillesats) og eventuelt bunnfradrag.