På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 83/17, den 14.desember 2017, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2018, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar 2018. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnet eiendomsskatt.

Siste alminnelige taksering var i 2007. I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, velger kommunestyret for skatteåret 2018 i medhold av esktl. § 8A-4 å øke alle eiendomsskattetakster med 10 % av opprinnelige takst. (kontorjustering).

Eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11.  For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer), settes eiendomsskattesatsen til 4,5 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 A.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 300.000,- pr. boenhet, jfr. esktl.§ 11, annet ledd.

Tilsvarende justering av eiendomsskattetakstene gjelder også for alle eiendommer som er særskilt taksert før 1. mars 2018, jfr. esktl. § 8A-4.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Vennesla kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 25, 4701 Vennesla, evt. epost til: eiendomsskatt@vennesla.kommune.no   

Skattelistene er lagt ut i Servicetorget, Herredshuset i Vennesla, og kan ses her.

Rådmannen