• Åpningstid :Tirsdag og torsdag Kl: 09.00-14.30 
  • Vi kan tilby samtaler, veiledning og praktisk hjelp til deg som har utfordringer med å mestre hverdagen
  • Tjenesten er for deg over 18 år og du trenger ikke henvisning. 
  • Tjenesten er gratis, og vi har taushetsplikt.  

Hva er Drop-in?  

Drop-in er et lavterskeltilbud for deg som har utfordringer med å mestre hverdagen.  

Å oppleve at livet byr på utfordringer, er på mange måter en naturlig del av det å være menneske. Noen ganger kan det bli for mye. 

Med oss kan du snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring, livskriser, m.m.  

Vårt mål er at vi sammen kan finne gode løsninger på utfordringer du har. Vi vil kunne bistå deg i å finne best mulig tiltak for at du skal kunne nå dine mål, og har god oversikt over andre lokale tilbud 

Ved alvorlig psykisk sykdom, kontakt legevakt eller din fastlege. 

Kontaktinformasjon Drop-in: Telefon 90258566 
Når du ringer vil du møte en telefonsvarer, hvor du også kan sende SMS. 
Vi ringer deg opp i ordinær arbeidstid på det telefonnummeret du ringer fra, for å gjøre avtale om oppmøte hos oss. 

Åpningstider:  
Tirsdag og torsdag kl.09.00 - 14.30.  

Drop-in har kontor i: 
Sentrumsvegen 41, 4. etasje Enhet for Livsmestring. 
4700 Vennesla. 

Hva kan du gjøre selv? 
Husk at fysisk, psykisk og sosial helse påvirkes av hverandre og henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er viktige byggesteiner for alle. 

Det finnes en rekke selvhjelpskurs for deg som vil komme i gang med en endring. Her er et utvalg vi kan anbefale: 

 

Andre tjenester:

ATROP støtte og ettervernsenter tilbyr oppfølging, samtalegrupper, relasjonskurs, mestringskurs for pårørende, arbeidstreningstiltak og likepersonsarbeid. 

A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. De tilbyr mentorordning, likepersonsarbeid, kurs og aktivitets- og samtalegrupper.  

Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. De tilbyr behandling til alle medlemmer av familien, både utøver og voldsutsatte. De har individuelle samtaler og gruppeterapi. 

Al-Anon familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap med formål å hjelpe rusavhengiges familier. De tilbyr åpne grupper siste mandag i måneden kl 19 i Lund kirke. 

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. De tilbyr arbeidstrening, varig tilrettelagt arbeid, Tidgivere, familiestøtte ved Barnas Stasjon, aktiviteter og ferietilbud for familier. 

DNT (Den Norske Turistforening) har ulike turtilbud for alle uavhengig av nivå og alder, samt kurs innenfor friluftsliv. 

Detfinneshjelp er et behandlingstilbud for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse. 

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd, samt grupper for kvinner utsatt for partnervold, grupper ved vanskelige samlivsbrudd og behandlingstilbud for familier der det har forekommet seksuelle overgrep. Du trenger ikke henvisning. 

Fermate Sør tilbyr sjelesorg for alle uavhengig av tro og livssyn. De hjelper den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Deres møte med mennesker og veiledningen er basert på kristen tro og etikk. 

Frelsesarmeen tilbyr Home-Start Familiekontakt, oppfølging og arbeidstrening. 

Frivilligsentral har ulike tilbud hvor de tilbyr møteplasser og aktiviteter. 

Mulighetens hus tilbyr hjelp og støtte for mennesker i ulike livssituasjoner, med tilbud innen forebyggende  sosial t arbeid, ressursgrupper, cafe , aktiviteter m.m 

Hjelp oss å hjelpe Vest Agder en organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker. Alle kan få hjelp. De har gratis butikk, åpen café og et uteteam som hjelper bostedsløse og rusmisbrukere med mat, drikke, klær, m.m. 

Ivareta er en organisasjon for alle som er berørt av andres rusbruk. De har pårørendekontakt og et nettverk av likepersoner. 

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion. De tilbyr aktiviteter, grupper og sosiale sammenkomster for ulike målgrupper. 

Krisesenteret har tilbud til kvinner, menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold fra mennesker i nær relasjon. De tilbyr samtaler og botilbud, dersom du har behov for beskyttelse. Tilbudene er gratis.  

Kirkens Bymisjon tilbyr arbeidstiltak, møteplass med flerkulturelt fellesskap, flerkulturelle aktiviteter, Gatejurist for de som er i aktiv rus og fritidstilbud for mennesker i rusrehabilitering. 

LEVE Agder tilbyr samtaler med etterlatte og berørte ved selvmord. 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse tilbyr samtaler på telefon. 

Mental Helse Agder tilbyr hjelpetelefon, arbeidslivstelefon, foreldresupport, likepersonsarbeid og nettjenesten Sidetmedord. Mental Helse Agder arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. 

Nok Agder  (tidligere SMSO) er et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. De tilbyr enesamtaler og grupper, samt sosiale aktiviteter for ulike målgrupper.  

NKS Veiledningssenteret for pårørende er et gratis og lavterskeltilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. De tilbyr samtaler, grupper og kurs.  

ProLar Nett arbeider med brukermedvirkning på system- og individnivå. De bistår med råd og veiledning til LAR-brukere.  

Redd Barna tilbyr blant annet "En god nabo" hvor nylig bosatt familier med flyktningbakgrunn blir kjent med frivillige som bidar til å gjøre overgangen til det norske samfunnet litt lettere for barn og familier som er helt nye i landet. 

Ressurssenter Unik er en tverrkirkelig organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for barn og barnefamilier. De tilbyr bursdagsfeiring, aktivitetssenter, småbarnstreff, gruppe for aleneforeldre og ressursbank ved akutte behov. 

RIO ReStarter er et rehabiliteringstilbud for de som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv. De tilbyr dagtilbud med jobbfokus, arbeidstrening, kurs og selvutvikling. 

ROM Agder et brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet. De tilbyr informasjons- og kursvirksomhet og likepersonsarbeid. 

Røde Kors tilbyr aktiviteter innen blant annet Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, PUFF samtalegruppe, Seniorgruppa, Jenter og aktivitet (JOA), Ferie for alle, Norsktrening, Leksehjelp, Nabotreff, Pusterom og Barnas Røde Kors (BARK). Dersom du ønsker å bli frivillig, kan du gå inn her..  

Selvhjelp Norge tilbyr informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, samt bidra til etablering, utvikling og forankring av selvhjelpsarbeid lokalt. De formidler kontakt med lokale selvhjelpsgrupper. 

Sorggrupper med ulike utfordringer knyttet til dødsfall, samlivsbrudd, etterlatte ved selvmord, og andre tapsopplevelser. Det finnes grupper både for barn, ungdom og voksne.