Dersom byggesaken din ikke er i tråd med reguleringsplan, lovverk og forskrifter, kan du søke dispensasjon.

For å få dispensasjon må fordelene etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene. Dispensasjon skal ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.

Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet.

En praksis der det stadig gis enkelt-dispensasjoner, uthuler og svekker areal-planer som overordnet styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I motsetning til dispensasjon, er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning.

Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 gir mulighet til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. En søknad om dispensasjon kan formes som et eget brev og sendes inn sammen med byggesøknaden. Søknader om dispensasjon må begrunnes etter pbl § 19-1 og må nabovarsles i tråd med §§ 19-1 og 21-3.

Dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.

 Hva er en dispensasjon og hvordan søke (oppdatert høsten 2021).