Under kan du klikke på overskriftene og få mer informasjon om hva som skjedde i kommunestyret.

Medarbeiderkartlegging

Kommunestyret fikk en gjennomgang av den store medarbeiderkartleggingen av organisasjonssjef Heidi Engestøl. Over 1000 av 1250 ansatte svarte, og gjennomgående skårer Vennesla på landssnittet eller bedre når det gjelder arbeidsmiljø, motivasjon i jobben og så videre.

HER kan du lese mer om denne undersøkelsen.

Regnskapet 2018

Økonomisjef Gerd Signe Eieland fortalte om en kommuneøkonomi på vei inn i trangere farvann. I 2017 var netto driftsresultat på historisk gode 64 millioner kroner. I fjor sank det til 11,4 millioner kroner. Rådmannen har varslet trangere budsjetter i årene som kommer. 

HER kan du lese mer om kommuneøkonomien.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunestyret vedtok enstemmig forslag til kommunikasjonsstrategi og informasjonsreglement for Vennesla kommune. Rådmann Svein Skisland skriver i forordet at åpenhet, ærlighet og inkludering skal prege Vennesla kommunes kommunikasjon.

HER PDF document ODT document kan du lese strategien og HER PDF document ODT document kan du lese reglementet.

Handlingsplan - trygge barn

Kommuenstyret vedtok enstemmig en ny og viktig handlingplan om vold og overgrep. Den heter handlekraftige voksne - trygge barn og handler om hvordan vi skal forebygge vold og overgrep i nære relasjoner og hvordan vi skal oppføre oss når det likevel skjer.

HER kan du lese mer om planen.

Bemanningskontor

Etter noen ekstrarunder tidligere i vinter, ble bemanningskontor enstemmig vedtatt. Målet er å skape flere heltidsstillinger og spare penger på overtid og vikarbruk.

Vedtaket lyder:  Det opprettes et felles Bemanningskontor for Venneslaheimen og Enhet for livsmestring i 2019. Hægelandsheimen og Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering deltar i ordningen fra 2020.  Rådmannen vurderer og avklarer detaljforslagene som er tatt opp i prosjektleders sluttrapport for Bemanningskontor.

Barnetrygd i tillegg til sosialhjelp

Vennesla kommuenstyre vedtok med 20 mot syv stemmer (Frp og Sp) at barnetrygden skal komme i tillegg til sosialhjelp i Vennesla kommune. Målet er å skape noe bedre forhold for barn i familier med svært lav inntekt. 

Vedtaket lyder: 

1 Vennesla kommune skal forholde seg til en beregningsmodell for økonomisk sosialhjelp der barnetrygden ikke inkluderes i inntektsgrunnlaget ved utmålingen av tilskudd

2 Ved søknader om sosiale tjenester skal kommunen sørge for at alle forhold av betydning for barn og unge kartlegges, og familiene skal veiledes om muligheten til støtte til tiltak som omhandler barna.

3 Familier i Vennesla skal gjennom individuell vurdering av hver enkelt familie sikres en forsvarlig vurdering av stønad økonomisk sosialhjelp til barnefamilier. Denne skal fremdeles baseres på statens veiledende satser for sosialhjelp.

4 NAV Vennesla skal prioritere tett oppfølging av foreldre i lavinntektsfamilier i forhold til arbeidslivet, for å bidra til økning av inntekten i den enkelte familie. 11

5 En forutsetter at ordningen med aktivitetsplikt også gjelder for denne gruppen sosialhjelpsmottakere der det er mulig. 

6. Vedtaket gjennomføres fra 1. januar 2020.

Høring sivil rettspleie på Agder

Kommunestyret støtter Politimesterens forslag til organisering av den sivile rettspleien på Agder, men forutsetter at bemanningen også i framtiden skal være på de lokale lensmanneskontorene/politistasjonene.

Utbyggingsavtale Vardehei

Kommunestyret vedtok enstemmig utbyggingsavtale for Vardeei/Venneslavegen 270, altså Perlaprosjektet. 

Utbyggingsavtalens innhold sikrer at utbyggingsprosjektet bidrar til etablering av ny kryssløsning i sentrum nord, gitt som et rekkefølgekrav i godkjenningstillatelsen. I tillegg er det inngått avtale om samarbeid med kommunen om anleggelse av teknisk infrastruktur (vann/overvann). 

Endring gebyrregulativ

Områderegulering Moseidjord

Strandsti og Drivenesøya