Under kan du klikke på hver sak å få litt mer informasjon om hva kommunestyret bestemte i sitt møte 25. april. Det var ikke debatt til noen av sakene. Alle sakene, bortsett fra en, var enstemmige.

Kommuneplanen for Vennesla

Med 26 mot én stemme vedtok Vennesla kommunestyre Kommuneplanen fram mot 2030. Planen har vært til forhandling hos Fylkesmannen, og den store endringen er at store deler av Venneslaheia ikke lenger skal være framtidig utbyggingsområde for boliger. Vedtaket lyder: «Vennesla kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 «Kommuneplan for Vennesla 2018-2030, arealdel», slik den foreligger til sluttbehandling.

Reglement Vennesla barne- og ungdomsråd

Nytt reglement for barn og unges demokratideltakelse ble enstemmig vedtatt. Vennesla barne- og ungdomsråd skal ha 29 representanter. Nytt blir at Øvrebø videregående skole og Kristen videregående skole får en representant hver i rådet. I tillegg skal en representant fra bygg- og miljøutvalget og én fra levekårsutvalget møte i barne- og ungdomsrådet. Rådet skal sikres 40/60 kjønnsfordeling, og rådet får øket sitt årlige budsjett til 125.000 kroner. 

Arbeidsgiverpolitikken

Et enstemmig kommunestyre vedtok forslagene til revidering av arbeidsgiverpolitikken i Vennesla kommune. Lederne i helse- og omsorgsenhetene får utvidet delegasjon til å ansette vikarer i inntil 12 måneder. Dagens mulighet med permisjon etter syv år videreføres.

Regionplan Agder 2030

Høringsinnspill til Regionplan Agder 2030 ble enstemmig vedtatt. Vennesla-politikerne mener målformuleringene må bli mer konkrete. Planen må styrkes på områder som digitalisering og levekårsutfordringer. Mye større fokus må rettes inn mot «inkluderende læringsmiljø, tiltak mot barn under barnehagealder og mer målrettet og fleksibel bruk av Navs midler (eksempelvis som Venneslabroa).

Moseids Bakeri

Moseids Bakeri AS innvilges alminnelig skjenkebevilling gruppe 2 (altså for øl og vin) i lokalene i Sentrumsvegen 48 og på bakeriets uteareal mot Gågata. Enstemmig.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets årsmelding enstemmig tatt til orientering. Den kan du lese HER