Orienteringer

Oppvekstsjef Steinar Harbo orienterte om kvalitetsmeldingen for skolen, mens representanter for Vennesla videregående skole orienterte om kampen for å få byggfag-linje og hvordan det går med storsatsingen «Venneslabrua». Venneslabrua handler om å få ungdom som har droppet ut inn i jobb eller gjennom videregående skole.

Resultatene er allerede formidable. 39 ungdommer er inkludert i prosjektet og 18 har begynt utdanning i ordinær skole, mens seks får assistert selvhjelp og fire er i jobb eller annen aktivitet.

Sakene

  • Kvalitets- og utviklingsmeldingen for skoleåret 2018 og 2019 ble enstemmig vedtatt. Det var enighet om å øke fokus på likestilling i skolen og å arbeide for mer lekbasert undervisning særlig i første klasse.
  • Statlig finansiering av eldreomsorgen. Et forsøksprosjekt ble avvist, mot stemmene til Frp og Partiet De Kristne.
  • Revisjonsrapport etter selskapskontroll av Konsesjonskraft IKS ble enstemmig vedtatt.

Åpne spørsmål:

Asps Geir Wehus hadde meldt tre ulike spørsmål til ordføreren, to om folkevalgtopplæring og ett om strandstien i Nesane. Under følger spørsmålene fra Wehus og svarene fra ordfører

Spørsmål 1 fra Wehus:

Med bakgrunn i folkevalgt opplæringskurs på Rosfjord hotell 9/1-20 så skulle vår kommunikasjonsrådgiver Odd Inge Uleberg holde ett innlegg om kommunikasjon og dens utfordringer.  Mitt inntrykk og det som jeg hørte fra dette innlegget var som følger :  som lokalpolitiker i Vennesla kommune så må dere være ytterst forsiktig med å uttale dere til aviser og på sosiale media, fordi det er krevende og vanskelig for administrasjonen. Det ble også presentert for alle ett skrekkeksempel på hvordan du IKKE skal gjøre det som politiker i Vennesla. Det var en kommentar fra meg på et Facebook-innlegg hvor VT var kritisk til administrasjon og Hvor jeg støttet innlegget. Dette aksepterer jeg IKKE. Jeg er folkevalgt og snakker til mine velgere på den plattformen jeg til enhver tid ønsker og sier hva jeg vil. 

Mener ordfører at dette innlegget fra vår kommunikasjonsrådgiver var et balansert og respektfullt innlegg til de folkevalgte i Vennesla. 

Ordførerens svar:

Intensjonen  med seksvensen om mediahåntering var nettopp å skape en trygghet på hvordan vi som folkevalgte skal handtere media. Adminstrasjonen ville med dette oppfordre til bruk av media og de ønsker at vi som folkevalgte skulle føle trygghet når vi blir utfordret av media. Vi kunne selvfølgelig innhentet kompetanse av andre til dette mot et høyt salær, men vi valgte å bruke egne krefter som har 30 års erfaring i mediafaget. Jeg satt med Geir på den ene siden og Raymond på den andre siden så vi fikk samme informasjon, men jeg registrerte at vi reagerte forskjellig på budskapet. Budskapet var at åpenhet skaper tillit og at tillit er avgjørende i et fellesskap som en kommune. Vi fikk høre at media ikke er farlig, men en svært viktig aktør i kommunikasjonen mellom politikere og innbyggere. Media har jo i lang tid blitt kalt den 4. statsmakt og det er ikke uten grunn. Vi ble heller oppfordret til å debattere og snakke offentlig, enn det motsatte. Vi ble oppfordret til å være ekte, ærlige og åpne. Samtidig fikk vi høre at det viktigste i møte med media ikke er alt det tekniske og hvordan vi snakker eller hvor vi fester blikket. Det viktigste er at vi har tenkt gjennom hvem vi ønsker å være og hva vi ønsker å fremstå som.  Hvilken rolle vi ønsker å ta? Og at dette er særlig viktig i en tid med sosiale medier, fake  news og parallelle virkeligheter. Vi ble minnet om at vi er ledere og forbilder. Og nettopp det er det viktig at vi er klar over Jeg oppfattet ikke at vi som politikere ble oppfordret til å tie av hensyn til administrasjonen, heller det motsatte, men når vi uttaler oss er det viktig at vi er bevisste på hvem vi er og hva og hvordan vi ønsker å formidle vårt budskap. Det ble nevnt en del eksempler i foredraget som var av lokal karakter og jeg oppfattet det som en illustrasjon. Når man selv er nevnt i eksempelet er det ikke unaturlig at vi oppfatter det forskjellig. Jeg velger likevel å tro at eksemplene er valgt av foredragsholderen i god tro på at «jeg viser dette for å være til hjelp for dere»

Representanten spurte om innlegget var balansert og respektfullt.  Etter min mening gav innlegget som helhet uttrykk for både balanse og respekt om et viktig og krevende tema, men når noen av våre politikere har følt det ubehagelig er det utrolig flott at det blir tatt opp . Jeg tror foredragsholder hadde de beste intensjoner om å hjelpe oss politikere til å bli trygge i å handtere media og jeg synes på samme tid at det er trist at noe av innholdet ble oppfattet negativt av noen.

Spørsmål to fra Wehus:

På samme kurset så hadde ‘noen’ invitert en privat aktør/investor i Vennesla til å holde ett innlegg om boligutfordringer og boligpolitikk i Vennesla. Denne investoren brukte tiden godt med gode tanker og masse bilder fra blant annet sine prosjekter. Navnet og logo på sitt firma ble også vist her selvfølgelig og dette mener jeg er på en god dag merkelig og kritikkverdig. 

Mener ordfører at dette var uproblematisk og ei riktig prioritering å bruke en privat aktør, når det sitter en kommunalsjef i salen?

Ordførerens svar:

Til dette spørsmålet kan ordføreren svare et klart og ubetinget JA. Samhandling og samskaping mellom kommunen, næringsliv og frivillighet er helt avgjørende for at vi skal takle de store samfunnsutfordringene vi står overfor de neste tiårene. Derfor er dette temaet gjort til ett av hovedpunktene i KS sitt opplegg for folkevalgtopplæring. Størstedelen av dag 2 var viet temaet «Samhandling mellom folkevalgte, media, innbyggerne og næringsliv». Som i andre kommuner som gjennomfører dette programmet var det invitert en nærlingslivsaktør som på fritt grunnlag skulle komme med sine tanker rundt dette temaet. I Vennesla inviterte vi God Driv v/Tore Gustav Drivenes, Næringsforeningen og frivilligheten for å få med oss noen av de viktigste aktørene i samskapning i tillegg til kommunens kompetanse . God Driv presentere hva han tenker rundt utvikling av en ny «kommunedel» på Hunsøya med utgangspunkt i våre store utfordringer knyttet til klima, utenforskap og demografi. Denne sekvensen ble planlagt i et tett samarbeid mellom ordfører, rådmann og prosessveileder fra KS. Så må det understrekes at dette var et innlegg på et seminar og på ingen måte et ledd i den kommunale saksbehandlingen i forhold til den framtidige utviklingen av bygda vår. Dette skjer på helt andre arenaer enn et seminar med opplæring av våre folkevalgte.

Spørsmål tre fra Wehus:

Jeg og mange med meg gleder oss til sommeren når vi kan bade og kose oss på den fantastiske strandstien våres. Nå har det gått veldig lang tid siden kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle innhente en juridisk vurdering av bruken på stien, men dette ser ut til å drøye veldig i tid. 

Kan ordfører komme med en redegjørelse på hvorfor det har tatt så lang tid eller foreligger det i dag noe resultat av denne juridiske vurderinga?

Ordførerens svar:

For å gjennomføre den juridiske vurderingen av allmennhetens rettigheter i forbindelse med strandstien har administrasjonen først undersøkt hvilke juridiske miljøer i privat og offentlig sektor som har spesialkompetanse på området.  Det ble deretter rettet en konkret henvendelse til Miljødirektoratet i Trondheim med spørsmål om bistand. Nå på nyåret har direktoratet svart at de kun bistår med generelle vurderinger, og ikke i enkeltsaker. I etterkant er det gjort en foreløpig avtale med advokat Frode Innjord i Advokatfirmaet Hjort. Innjord har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til allmennhetens rettigheter i strandsonen. Oppdragsavtale vil bli utformet i begynnelsen av februar.