Heltids- eller deltidsplasser i barnehagene

Med 14 mot 13 stemmer bestemte kommunestyret at Vennesla kommune fortsatt skal tilby deltidsplasser i barnehagene. Dette vil påføre kommunebudsjettet ekstra utgifter på cirka 4,6 millioner kroner i året. Det blir opp til barnehagene å definere hvilke dager barna kan være borte fra barnehagen.

Mindretallet og rådmannen ville innføre kun heltidsplasser og heller vurdere en reduksjon i barnehageprisene på et senere tidspunkt. En full barnehageplass koster 3040 kroner måneden, 80 prosent koster 2432 kroner og 60 prosent koster 1824 kroner. For lavinntektsfamilier betydelig mindre.

Tall viser at langt flere venndøler velger deltidsplass i barnehage enn andre. På landsplan er det 1,6 prosent som velger deltidsplass, i Kristiansand 0,8 prosent og i Vennesla 6,7 prosent.

Bosetting av flyktninger

Vennesla skal bosette 20 flyktninger i 2019, i tråd med anmodning fra Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet. Enstemmig vedtatt.

Justering av budsjett

Vedtatt statsbudsjett endrer noe på forutsetningene, og derfor må Vennesla justere sitt budsjett for 2019. Det kommer noe mindre eiendomsskatt fra kraftproduksjon enn ventet. Dessuten er innbyggerveksten justert ned. Samtidig kommer det noe mer penger til skolehelsetjeneste og ressurskrevende tjenester. Samlet må Vennesla dekke inn 1,2 millioner kroner ekstra. Dette tas fra disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt

Bemanningskontor

Saken om bemanningskontor i enhetene i seksjon for helse og omsorg utsettes til neste møte for utredning om de ansatte er tilstrekkelig hørt.

Områderegulering Hunsfos Næringspark

Følgende ble enstemmig vedtatt:

"Trollvegg Arkitektstudio AS kan på vegne av Hunsfos Næringspark varsle og igangsette områderegulering for Hunsfos Næringspark. Hunsfos Næringspark forutsettes å dekke plankostnader. Planarbeidet forutsettes gjennomført i tett dialog med kommunens plantjeneste og planmyndighet. Kommunestyret opprettholder beslutning om å stoppe planinitiativ for 2 gnr/bnr6/1799, 1599 m.fl – Snekkerplassen. Området innlemmes i områderegulering for Hunsfos Næringspark."

Evaluering av handlingsplan for trygt skolemiljø

Det ble enstemmig vedtatt at kommunestyret tar evaluering for et trygt og godt skolemiljø «Mitt ansvar- vårt ansvar» til orientering.

Fartsgrensekriterier

Vennesla kommunestyre vedtok enstemmig nye  fartsgrensekriterier for kommunale veger.

Disse baserer seg på Vegdirektoratets fartsgrensekriterier som er slik:

  • Veger med tilgjengelighetsfunksjon (atkomstveger): 30-40-50 km/t
  • Veger med blandet funksjon (atkomst- og transportveger): 60-70-80 km/t
  • Veger med framkommelighetsfunksjon (transportveger): 90-100-110 km/t.