Reguleringsplan Vikeland- Filadelfia

Godkjenningen innebærer at Filadelfias hybler på Vikeland er reguleringsmessig godkjente.

KrF, Sp, Frp og PdKs 16 representanter vedtok reguleringsplanen for Filadelfia og gjorde følgende vedtak: (De øvrige partier stemte mot.)

Vennesla kommunestyre godkjenner detaljregulering for gnr/bnr 5/725 med flere - Vikeland Filadelfia, med plankart sist datert 8. november 2018 og med reguleringsbestemmelser sist revidert 9. august 2019. 

Siste setning i paragraf 121 endres til: "Det tillates ikke større areal nyttet  til bolig enn 720 kvadratmeter. Paragraf fire siste avsnitt strykes.

Kommunens administrasjon, sammen med reglulanten, jobber for å anlegge et fotgjengerfelt over fv 405 mot Lundegården. Dette bekostes av regulanten.

Fastlegehjemmel

Det vil bli ansatt to nye fastleger i Vennesla i løpet av noen uker eller måneder.

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Vennesla kommune ønsker å kjøpe nåværende ledige privat fastlegepraksis for å øke muligheten for å få kvalifiserte søkere ved ny utlysning av fastlegehjemmel.

Rådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger med fratredende lege i tråd med markedsverdi for tilsvarende listelengde på Agder. Overdragelsesbetingelsene avtales med fratredende lege og kommunen. desom kommunen og fratredende lege ikke kommer fram til enighet om overdragelsesbeløpet, løftes saken opp for endelig prisfastsettelse i nasjonal nemnd.

Kommunen utvider i tillegg dragens kapasitet ved å opprette en ny (kommunal) fastlegehjemmel, og lyser dermed ut to nye fastleger med hhv. 500 pasienter pr. fastlege. Disse økes gradvis til 800 pasienter hver. Dermed får kommunen økt listekapasitet som er et kommunalt ansvar.

Begge hjemlene lyses ut med mulighet for fast ansettelse som fastlege. Den ene hjemmelen lyses ut som utdanningsstilling, og det avsettes midler til utdanningsløpet. De budsjettmessige konsekvensene forventes dekket i budsjettet fra 2020.

Inndekningen av kommunens utgifter vurderes i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport 2019.

Arbeid med fastlegeplan for legetjenesten i Vennesla kommune intensiveres.

Revisjon vedtekter utvalg mot akutt forurensing

Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle samarbeider om et interkommunalt utvalg mot akutt forurensing. Fra nyttår blir antallet kommuner redusert. Derfor må alle vedtekter oppdateres. Nye vedtekter ble enstemmig vedtatt.

Kristiansandregionen brann og redning

Ved årsskiftet blir dagens seks eierkommuner til fire. Da må selskapsavtalen for Kristiansandregionen brann og redning oppdateres. Kommunestyret vedtok ny selskapsavtale enstemmig.

Høyring plan for Kristiansandregionen

Revidering av regional areal og transportplan for Kristiansand-regionen er ein føresetnad for å få på plass byvekstavtale med Staten for å finansiere miljøvenlige transportilbod i regionen. Vennesla kommunestyret vedtok einstemmig dette innspelet:

Tala som er oppgjevne som bustadreserve i Vennesla kommune samsvarar ikkje med det som gjeld i vår eigen kommuneplan. Avviket bør rettast opp.

Samarbeid om viktige arealprinsipp er avgjerandre for å nå måla. Særleg gjeld dette plasseringa av utbyggingsområda i kommunane. Ved sist kommuneplanrevisjon vart vesentlege utbyggingsområde i vår eigen kommuneplan tatt ut for nettopp å ivarete miljøomsyn. Kommunestyret legg til grunn av tilsvarande prinsipp vert fylgde i andre delar av regionen.

Utbygging av ytre ringveg nord for Kristiansand bør prioriterast for utbygginga av krysset på Gartnerløkka.

For ytterlegare å styrke satsinga på kollektivtransport må regionen arbeide vidare for å realisere lokaltog langs Sørlandsbanen. og leggje til rette for utprøving av framtidsretta kollektivtilbod som eksempelvis førarlause bussar.

Skjenkebevilling Hunsfos Opplevelse

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Hunsfos Opplevelse AS skjenkebevilling gruppe tre og serveringsbevilling. Bevillingene gjelder fram til 30. september 2020 og gjelder innendørs i områdene Festsalen, PM5, Kalendersal 1, Kalendersal 2, Bibliotek/smaksrom i 2. etg., samt nytt kjøkken og utvendig terrasse i tilknytning til nevnte lokaler.

Skjenkebevilling Løa

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Vigeland Hovedgård Selskapslokaler AS/Løa, Kasald AS serveringsbevilling og skjenkebevilling gruppe tre. Bevillingene gjelder fram til 30. september 2020 og gjelder innendørs i lokalet Løa og på terrasen i tilknytning til Løa.

 

Byggenes tilstand

Det er beregnet et vedlikeholdsbehov på 14 millioner kroner på den kommunale bygningsmassen. Kommunestyret tok enstemmig tilstandsrapporten for kommunale bygg til orientering.

Årsregnskap

Kommunestyret tok enstemmig til orientering regnskap og årsberetning for Vennesla boligstiftelse og Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte.

Spørsmål og svar om strandstien

Ved slutten av kommunestyrets møte besvarte ordfører Nils Olav Larsen (KrF) seks skriftlige spørsmål fra representanten Geir Wehus (Ap) om den nye strandstien i Nesane. Under følger spørsmål og svar:

Spørsmål 1: Gjerder og boder som hindrer fri ferdsel er etablert med velsignelse fra kommunen. Dette er ifølge allemannsretten rettsstridig. Hva vil ordføreren gjøre med dette forholdet?

Svar: Ordføreren vil minne spørsmålsstiller om at kommunestyret gjentatte ganger har avvist ekspropriasjon og bedt om at strandstien blir etablert gjennom frivillige avtaler. Resultatet vi ser i dag er etter min vurdering det beste vi kunne oppnå. Gjerder og boder er i hovedsak i samsvar med gitte tillatelser. Ordføreren er ikke enig i forutsetningen til spørsmålsstiller om at tiltakene er rettsstridige.

Spørsmål 2: Mener ordfører at friluftsloven er god og riktig ivaretatt i sonen mellom strandstien og elva?

Svar: Ordføreren vil minne om at strandstien har tilgjengeliggjort et område for allmennheten som tidligere i praksis var utilgjengelig. Friluftslovens formål lyder: Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.Ordføreren vil i aller høyeste grad mene at strandstien ivaretar lovens formål på en god måte. For akkurat den delen av området som spørsmålet dreier seg om er nok ikke friluftsloven ivaretatt på en optimal måte, men igjen var dette den løsningen kommunen vurderte som mulig for å realisere strandstien med frivillige avtaler.

Spørsmål 3: Etableringen av strandstien har ikke endret på noen forhold rundt stien. Kan da grunneier eller kommune nekte innbyggere og oppholde seg mellom stien og elva?

Svar: Kommunen har ikke myndighet til å nekte innbyggere å oppholde seg mellom stien og elva. Dette er et forhold mellom den enkelte grunneier og innbyggerne. Eventuelle tvister eller uenigheter må i siste instans avgjøres i rettsapparatet.

Spørsmål 4: Kan ordfører forklare hvordan en saksbehandler har myndighet til å tillate bygging i strandsonen?

Svar: Generelt gjelder det at en saksbehandler har delegert fullmakt til å fatte vedtak i saker etter plan- og bygningsloven uten dispensasjon. I strandsonen gjelder det at dersom tiltaket krever dispensasjon, må vedtak fattes i politisk organ. Som rådmannen orienterte om i møtet i plan- og økonomiutvalget den 27.august vurderte saksbehandler de aktuelle tiltakene (de to bodene) slik at de ikke krevde dispensasjonsbehandling. Rådmannen orienterte også om at denne vurderingen nok hadde blitt gjort annerledes i dag, og sakene ville ha blitt behandlet som dispensasjonssøknader i Bygg- og miljøutvalget.

Spørsmål 5: Før strandstien ble etablert så var det ikke uvanlig at fagfolk fra kommunen måtte ned i strandsona å påse at ingen privatiserte områdene og dermed hindret fri ferdsel. Kan ordfører forklare hva som er nytt nå siden kommunen åpenbart aksepterer dette?

Svar: Da kommunen planla strandstien ble nåsituasjonen lagt til grunn for avtaleforhandlingene med den enkelte grunneier. Kommunen vurderte andre utgangspunkt som urealistiske med tanke på å komme i mål med frivillige avtaler, og i det hele tatt realisere strandstiprosjektet innenfor realistiske økonomiske rammer. Kommunen vil fortsatt påse at det ikke skjer urettmessig privatisering av strandsonen.

Spørsmål 6: I rådmannens redegjørelse påpekes det at det allerede var anlagt strender og at dette er «private områder» som de har rett til å beholde. På bakgrunn av reguleringsplanen fra 2007, var det da lov til å opparbeide dette langs vannkanten?

Svar: Det er ikke anledning til å gjøre tiltak i strid med reguleringsplanen uten at det innvilges som en dispensasjon. Tiltakene i det aktuelle området er i hovedsak behandlet i rammesøknaden innvilget i 2018.