Gjennomgang vann- og avløpstjenestene

Frp, SP, H, PdK og V ville utsette høydebasseng på Høyland på Kvarstein til fordel for utbygging av et større prosjekt på Hægeland. Dette blir ikke noe av. Med 15 mot 12 stemmer (Ap og KrF) vedtok kommunestyret å prioritere Høyland foran Hægeland og følge rådmannens råd. Samtidig økes vann- og avløpsgebyrene med 0,8 og 1,4 millioner kroner. 

 

Innsparing i barnehager og helse- og omsorg

Alle kommunens enheter er i utgangspunktet pålagt å spare en prosent av budsjettet i år og 0,5 prosent ekstra de kommende årene. Kommunestyret vedtok torsdag at barnehagene og helse- og omsorgstjenestene ikke skal unntas fra dette. KrF ønsket å unnta barnehagene fra sparekravet i år.

 

Redusert foreldrebetaling

Kommunestyret bestemte enstemmig at Vindbjart Fotballklubb får overført 100.000 kroner til å dekke helt eller delvis foreldrebetalingen for barn som lever i inntektsfattige familier. Dette er en prøveordning i år.

1. tertial investeringer

Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens forslag til endringer av investeringsbudsjettet etter 1. tertial (fire måneder). Tertialrapporten viser økt finansieringsbehov på 11,8 millioner kroner, men av dette er 6,9 millioner forskutterte spillemidler. Reelt finansieringsbehov er 4,9 millioner kroner som i hovedsak gjelder:

Strandstien + 0,6 millionerkroner

Moseidmoen idrettsanlegg + to millioner kroner

Rekkefølgekrav ROP-boliger + 0,25 millioner kroner

Lauvåsvegen + 1,2 millioner kroner

1. tertial drift

Kommuenstyret vedtok enstemmig rådmannens driftsrapport etter 1. tertial (fire måneders drift). Enhetene melder om økonomiske utfordringer, og skoler og enheter innen helse- og omsorg forventer overskridelser utover året. Enhetene tilføres 5,2 millioner kroner. Driftsrapporten forutsetter at 10,1 millioner ekstra settes på fond. Bonusordning for ansatte som jobber mer enn tredjehver helg økes med 1,3 millioner kroner, det bevilger 730.000 kroner ekstra til Sandripheia, mens det reduseres med 1,3 millioner kroner for ROP-boligerr Lomtjønn.

Lån til boligstiftelsen

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi et rente- og avdragsfritt lån på 24,055 millioner kroner til Vennesla boligstiftelse. Dette skjer fordi Husbanken ikke kan gi tilskudd direkte til en tiftelse. Tilskudd for utbygging av boliger til utvikl,ingshemmede gis derfor kommunen som låner/gir pengene videre til boligstiftelsen.

Nav-samarbeid

Vennesla kommunestyret går enstemmig inn for at Vennesla blir vertskommune for et nytt NAV-samarbeid i Setesdal. Valle, Bygland, Iveland og Åseral har også sagt ja. Bykle behandler saken om få dager, mens Evje og Hornnes kommune, som tok initiativ til samarbeidet, har valgt å si nei.

IKT Agder

Kommunestyret godkjente enstemmig selskapsavtalen som betyr at Vennesla kommune trer inn i IKT Agder sitt samarbeid om data, teknologisk utstyr , teknisk support og digitalisering på Agder. Den praktiske overdragelsen av ansatte, infrastruktur og systemer vil starte til høsten. 

Samarbeidsavtale

Kommunestyret godkjente enstemmig ny samarbeidsavtale med Agder politidistrikt. Avtalen betyr mye for samarbeidet mellom kommune og politi om kriminalitetsforebygging, beredskapsplanlegging og arbeid med samfunnsikkerhet. 

Nytt gebyrregulativ

Kommunestyret godkjente enstemmig forslag til nytt gebyrregulativ innenfor saksområdene plan, bygg og oppmåling. Gebyrene er nå harmonisert med kommuner det er naturlig å sammenlikne Vennesla med. Gebyrregulativet sendes på høring og endelig beslutning tas senere. Det er innenfor plan de største økningene vil komme. I dag har Vennesla lavere maksimumssatser på dette området, enn nabokommunene har minimumssatser. 

Kontrollrapport

Kommunestyret tok enstemmig skatteoppkreverens kontrollrapport for 2018 til orientering.

Selskapsavtale

Kommunestyret godkjente enstemmig ny selskapsavtale med Vest-Agdermuseet IKS. 

Opplæringskontor

Vennesla kommune etablerer eget opplæringskontor for sine lærlinger. Kommuenstyret vedtok dette enstemmig.

Nye Lindesnes

Kommunestyret vedtok enstemmig høringsutkast til samfunnsdelen for kommuneplanen til Nye Lindesnes (blir nabokommune med Vennesla). Kommunestyret understreker behovet for samarbeid om viktige arealprinsipper og om bærekraft, klimasatsing, levekår og utjevning av ulikheter.

Nye Kristiansand

Kommuenstyret vedtok følgende innspill til planprogram for den nye kommuneplanen for vår nabokommune Nye Kristiansand: 

  • Nye Kristiansand kommune blir en svært viktig samarbeidspartner for Vennesla kommune og kommunestyret er derfor tilfreds med at planprogrammet legger opp til god medvirkning fra nabokommuner i form deltakelse i regional planforum og direkte dialog om regionale utfordringer og arealprinsipper.
  • Bærekraft, klimasatsing, levekår og utjevning av ulikheter er sentrale utfordringer fra samfunnsdelen i vår egen kommuneplan som kun kan løses med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Kommunestyret vurderer det som positivt at disse områdene også er trukket frem i planprogrammet for nye Kristiansand kommune. Det øker sjansen for å finne felles løsninger.
  • Kommunestyret vil understreke behovet for samarbeid om viktige arealprinsipper. Særlig gjelder dette plasseringen av utbyggingsområder og konsekvensen for transport og miljø. Ved siste kommuneplanrevisjon ble vesentlige utbyggingsområder tatt ut av vår egen kommuneplan for nettopp å ivareta miljøhensyn. Kommunestyret forutsetter at tilsvarende prinsipper blir lagt til grunn i nye Kristiansand kommune. 

Legesenteret

Kommunestyret tok årsrapporten fra Vennesla legesenter og Vennesla og Iveland legevakt til oritnering. Samtidig presiserte kommunestyret enstemmig: 

"Arbeidet med å finne en løsning på arealkrisen og den framtidige driften av legesenteret intensiveres, og om nødvendig ber vi kommunestyret om å omprioritere midler, eller finne midler, til fremtidig bygg og drift av legetjenesten i Vennesla."