Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i pbl. § 12-10, vedtatt i møte 21.04.22, sak 39/22, å legge ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering for gnr/bnr 6/8, Venneslavegen 285, planid 2019004, datert 03.05.21, med bestemmelser d. 20.03.21. Formålet med reguleringen er å bygge tre leilighetsbygg med til sammen 12 enheter, til erstatning for eksisterende enebolig. 

Se vedleggene for planforslaget i sin helhet. 

Eventuelle uttalelser sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 14.06.22, merket 19/01139. 

Vedlegg 1 saksfremlegg offentlig ettersyn

Vedlegg 2 overvannsnotat

Vedlegg 3 ROS analyse 

Vedlegg 4 støykart

Vedlegg 5 støyutredning

Vedlegg 6 plankart 

Vedlegg 7 bestemmelser

Vedlegg 8 planbeskrivelse

Vedlegg 9 følgebrev etter 1 gangs behandling

Vedlegg 10 saksfremlegg ny 1 gangs behandling

Vedlegg 11 fotomontasje