Kommunestyret har i møte 24.05.2018, sak 29/18 ferdigbehandlet søknaden om godkjenning av reguleringsplan ROP-boliger Lomtjønn. Det vises til vedlagt vedtak/saksprotokoll. Møteprotokoll og sakspapirene ligger offentlig tilgjengelig under:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vennesla/Meetings/Details/506917?agendaItemId=210645

Saksprotokoll

 

Jf. Forvaltningsloven § 28 kan vedtaket påklages. Frist er 3 uker etter mottatt underretning om vedtak. Eventuell klage sendes til Vennesla kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla.