I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, § 12-11 legges detaljregulering for Atrium, PlanID 2019006, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Bygg- og miljøutvalget 21. november, sak 110/19.

Regulering følger i stor grad overordnet plan – områdereguleringsplan sentrum nord. Avvik beskrives i saksframlegget.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finner du under.

Innspill til reguleringsarbeidet kan sendes til Vennesla kommune på skjema under, innen 10. januar 2020.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål, Silvio Krieger silvio.krieger@vennesla.kommune.no