Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter bl.a. hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 6/4, 7, 701, 1095, 1187, 1188 samt berørte eiendommer langs bekkene som renner ned mot Granlivegen. Planområdet er på ca. 300 daa. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
 

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med eneboliger, 2-mannsboliger, rekkehus, 4-mannsboliger/leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur, grøntområder, lekeplass/kvartalslekeplass. Det vurderes opp mot ca. 80-100 boenheter. Det skal tilrettelegges for gang-/sykkelveg langs hovedatkomstvegen inn i planområdet, som blir en forlengelse av Bevervegen.

Det vurderes følgende bruk av formål; boligbebyggelse, kommunalteknisk anlegg, lekeplass, veg, gang/sykkelveg, annen veggrunn, parkering og grønnstruktur.

I tillegg legges det vekt på håndtering av overvann, og det må vurderes mulige tiltak i to bekker, som ligger i nordre del og søndre del av planområdet. Snarveg ned mot Granlivegen og atkomst mot eksisterende skiløyper i øst skal vurderes.

Planstatus

Planområdet er uregulert. I kommuneplanens arealdel (2011-2023) er området avsatt til «framtidig boligbebyggelse» (B57), «nåværende grønnstruktur», «nåværende LNF», samt «nåværende boligbebyggelse». Mot vest ligger reguleringsplanen «Rundåslia IV» (ID 2000004) vedtatt 20.10.1970, som kan bli berørt i forbindelse med overvannshåndtering i eksisterende bekkeløp.
 

Krav om konsekvensutredning

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jfr § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.
 

Utbyggingsavtale

Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området jf. Plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbyggingen av området.
 

Oppheving av planer

Forslag til ny detaljregulering kan oppheve deler av berørte reguleringsplaner.

Forslagsstiller og planlegger

Forslagsstiller er Hele gjengen AS og planleggingsarbeidet utføres av ViaNova Kristiansand AS.

Det er gjennomført oppstartsmøte for planarbeidet med Vennesla kommune den 29.01.2018.

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand
Innen 14.04.2018

Tlf.: 38 12 08 50
e-post: even.lorentsen@vianova.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Dette vil bli ivaretatt samlet av konsulenten/utbygger og innspill til planarbeidet vil følge saken ved 1. gangs behandling av planen. Utfallet av 1. gangs behandling vil bli gjort kjent ved offentlig ettersyn/ høring av planen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.