Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
På vegne av Byggmester Knut Inge Larsen AS varsler MG Arkitekter AS med dette, i samsvar med plan- og bygningslova§ 12-8, om at reguleringsarbeid er startet. I tråd med overordnet områdeplan Vennesla sentrum nord, er det satt i gang arbeid med detaljregulering for området BFS7.

Hvilke eiendommer skal reguleres
Illustrasjonen nedenfor viser planområdet som skal reguleres med stiplet plangrensen.

Planområdet omfatter eiendommene Vardevegen syd 5, 6/120, og Vardevegen syd 3, 6/155, som inngår i området BFS7 i overordnet områderegulering. Samt mulig deler av tilgrensende infrastruktur. 

Vardevegen syd.JPG

Formålet med reguleringen
Formålet med detaljreguleringen er å fastsette rammene for fortetting utbygging av inntil 5 frittliggende eneboliger på eiendommen til Vardevegen syd 5, 6/120, med tilhørende infrastruktur og lekeareal. Eksisterende bebyggelse på tomten til Vardevegen syd 5 planlegges revet. På eiendommen til Vardevegen 3, 6/155, åpnes det for at det kan plasseres en tomannsbolig. I planen vil det også settes av plass langs Vardevegen syd til utvidelse av veien.

Gjeldende overordnet plan
Planområdet kommer inn under Kommuneplan for Vennesla 2018-2030, vedtatt 25.04.2019. I denne planen er planområdet avsatt til formålet nåværende boligbebyggelse.

Overordnet områdereguleringsplan for Vennesla sentrum nord, reguleringsbestemmelser, datert 28.6.2018, PlanID 2016004, er gjeldende for planområdet. Planområdet omfatter delfelt BFS7 i områderegulering med reguleringsformålet boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.

Oppstartsmøte
Det ble avholdt oppstartsmøte 13.08.2020, med tiltakshaver og Vennesla kommune.

Krav til konsekvensutredning
Detaljreguleringsplane er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven §4-2, Forskrift om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale
Det varsles også mulig utbyggingsavtale.

Innspill til planen
Innspill kan sendes til: Mestergruppen Arkitekter AS m/adresse Orstadvegen 112, 4353 Klepp stasjon, eller på e-post til sb@mgarkitekter.no.

Merknader må være sendt innen 04.11.2020.

Medvirkning
Grunnet restriksjoner og smittefare er det foreløpig ikke lagt opp til et offentlig informasjonsmøte, men vi ønsker alle innspill velkomne. Alle merknader blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen legges ut til offentlig høring etter 1.gang behandling.

Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon.

Det blir mulighet til å komme med merknader til det konkrete planforslaget når det blir sendt på høring etter 1.gangs behandling i Vennesla kommune.