Vennesla strandsti – del 2

På vegne av Vennesla kommune sender Henning Larsen AS ut planprogram for Vennesla strandsti – del 2 på høring og offentlig ettersyn. Det meldes samtidig oppstart av planarbeid med forslag til detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Formål med planarbeidet
Formålet med planen er å legge til rette for en strandsti som vil være tilgjengelig for allmenheten. Strandstien vil gå fra Ludeflaten til Kuleberget, hvor den vil kobles på eksisterende tursti som går videre til sentrum i Vennesla.

Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist i vedlagt planprogram sammen med en oversikt over eiendommer som inngår i planavgrensningen. I løpet av planprosessen kan området avgrenses ytterligere.

Overordnet planstatus
I gjeldende kommuneplan for Vennesla kommune 2018-2030 er arealet lengst nord i planområdet avsatt til friområde og Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Stien vil delvis legges på en eksisterende fylling i fjorden, der arealet er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Videre vil turstien krysse et areal avsatt til bolig. Strandstien går videre gjennom arealer avsatt til LNFR og friområde. Store deler av stien inngår i hensynssone friluftsliv (H530).

Konsekvensutredning
Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkningene av tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturresurser og samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning, både under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres, eventuelt på hvilke vilkår. Tiltaket omfattes ikke av Forskrift om konsekvensutredning, men det er vurdert som hensiktsmessig å utarbeide planprogram og konsekvensutredning (KU) som en del av planprosessen for å sikre hensynet til miljø og samfunn i planprosessen.

Planprogrammet
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt og behovet for utredninger.

Grunnervervprosesser og grunneierkontakt vil koordineres som en del av planprosessen. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil det bli mulighet for å komme med innspill til planforslaget.

Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger eller annet som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes på e-post til: smari.stav@henninglarsen.com, eller skriftlig til:

Henning Larsen AS
Henrik Wergelandsgate 29, Pb 116
N-4662 Kristiansand

Fristen for å sende inn innspill er 18. mars 2022.