Det kunngjøres herved at Asplan Viak AS skal sette i gang privat detaljregulering av området «Sol-bakken» i Vennesla sentrum. Planarbeidet utføres på oppdrag for selskapet Solbakken Vennesla AS. Området inngår som felt BS12 i gjeldende områderegulering for Vennesla Nord vedtatt av Vennesla kommunestyre i møte 06.09.18 som sak 39/18.

Områdereguleringen stiller krav om godkjent detaljregulering som grunnlag for utbygging av området. Detaljreguleringen skal legge til rette for oppføring av et kombinert bolig- og forretningsbygg i tråd med intensjonene i områdereguleringen, og fastsette bebyggelsens plassering, volum/høyder, antall boenheter, atkomst- og parkeringsløsninger mv. Detaljreguleringen utløser ikke krav om konsekvens-utredning iht. gjeldende Forskrift om konsekvensutredninger.

Oppstartmøte for planarbeidet ble avholdt med planenheten i Vennesla kommune 11.04.2019. Ev. innspill (kommentarer, merknader, opplysninger mv.) som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, sendes skriftlig enten i brev til: Asplan Viak AS, postboks 701 Stoa , 4808 Arendal. Eller i e-post til: arendal@asplanviak.no . Merk brev og e-post: Detaljregulering Solbakken.