VARSEL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING SMÅÅSANE TRINN 3 I VENNESLA KOMMUNE

På vegne av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling som tiltakshaver, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med detaljregulering for nytt boligområde på Smååsane i Vennesla kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8.

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. Planområdet er på ca. 185 daa. I nord avgrenses planområdet av tilstøtende boligområder (med vegene Smååsane, Linneavegen og Smørblomstvegen), og i vest av turveg/traktorveg ned mot Moseidtjønna, i søndre del litt sør for eksisterende turveg/traktorveg, i øst strekker seg ned mot Askedalslia. Arealet omfatter feltene BH1, BH2 og deler av BE3 og BE5 jf flate-reguleringsplan Smååsane. Planavgrensningen er fastsatt av Vennesla kommune etter oppstartsmøte 18.11.2021. Forslaget til planavgrensning omfatter i hovedsak eiendommene gnr/bnr 23/4, 696 og 697. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Foreløpig åpnes det for ca. 150 -190 boenheter. Det vil i planarbeidet bli rettet fokus på gode bo- og oppvekstforhold, trafikksikkerhet, overvann og opprettholde rekreasjon ved Moseidtjønna og lysløypa, samt påkobling til snarvegen til Askedalslia.

Planprosessen vil ivareta barn og unges interesser, trafikksikkerhet og berørte boligtomter. Hensynet til naturmiljø vil bli beskrevet i plandokumentet.

Aktuelle formål i ny plan kan være boligbebyggelse frittliggende/konsentrert, samferdsel (veg, fortau, kollektivholdeplass og parkering), turveg, LNF (friluftsformål/skog), friluftsområde i sjø og vassdrag, samt lager/garasje/driftsbygning for grunneier av skogsområdet.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel 2018-2030 er arealene i hovedsak avsatt til «boligbebyggelse – nåværende», «bruk og vern av vassdrag – nåværende», samt noe «LNFR – nåværende». I overordnet flate-reguleringsplan «Smååsane» med planid. 2006004, av 20.01.2013, er berørt areal regulert til «boliger, friluftsformål, friluftsområde på land og sjø, turvei».

Krav om konsekvensutredning

Forslaget til detaljregulering for Smååsane trinn 3, har blitt vurdert i forhold til kravene i PBL av 2008, samt forskrift om konsekvensutredning. Vennesla kommune konkluderer i oppstartsmøte 18.11.2021 med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter PBL § 12-3, jfr § 4-2.

Utbyggingsavtale

Samtidig varsles det om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området jf. Plan- og bygningsloven § 17-4. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forholdet omkring utbyggingen av området.

Oppheving av planer

Forslag til ny detaljreguleringsplan vil oppheve deler av berørt flate-reguleringsplan.

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger, som kan ha betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen, merkes med «Smååsane trinn 3» og sendes skriftlig til:

ViaNova Kristiansand AS, Gyldenløves gate 1C, 4611 Kristiansand

eller E-post: even.lorentsen@vianova.no

innen 26.01.2022.

Tlf.: 916 55 848

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på kommunens nettside.

Vedlegg: Kartutsnitt av planområdet.

Kopi:

Vennesla kommune v/ Enhet for plan og utbygging, Postboks 25, 4701 Vennesla