Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-10 vedtatt i møte 03.02.2022, sak 12/22, å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for gnr/bnr 23/416, Moseidvegen 1, planid 2021002, datert 19.01.2022. Formålet med reguleringen er å bygge ny del av barnehage, og nytt avlastningshjem med tilhørende parkeringsplasser.

Planforslaget kan ses under vedlegg. 

Eventuelle uttalelser sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 22.03.2022, merket 21/02563.

Plan- utbyggingsleder