Formål

Formålet med reguleringen er å legge til rette for utbygging av ROP boliger (rus og psykiatri) med tilhørende infrastruktur. Når høringsfristen for planprogrammet er ute vil planprogrammet fastsettes av kommunen. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli utarbeidet etter føringer gitt i fastsatt planprogram.

Planområdet

Planområdet er i oppstartsmeldingen ca 60 daa stort, hvor ca 25 daa i dag er regulert til næring, håndverk og service. Resten av arealet er i dag regulert til infrastruktur og grøntområde. Det er et mål å videreføre det meste av grøntområdet, samt at en større del av reguleringsformålet næring, håndverk og service også planlegges videreført.

kart med plangrense

Kartet viser avgrensning av planområdet med sort stiplet strek

Planprogram

Planprogrammet er en oversikt over hvilke temaer som tenkes utredet i konsekvensutredningen.

I høringsperioden for planprogram og oppstartsperioden for planarbeid vil det bli invitert til informasjonsmøte med velforening og berørte grunneiere og skole og barnehage. Det bes om innspill til planprogram og til oppstartsmelding for planarbeid.

Planprogram

Innspill

Innspill til oppstartmeldingen sendes:

Prosjektgruppen AS v/Svein Haugen
Rådhusveien 36
4640 Søgne

Innspill kan gjerne sendes på epost: svein@pgas.no

Frist for å komme med merknader er: 06.10.2017
Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill til kommunen.