I henhold til plan- og bygningslovens § 12–8, kunngjøres herved oppstart av planarbeid med detaljregulering for Lindehei, i Vennesla kommune.

Planområdet ligger like syd for Vennesla sentrum på vestsiden av Otra. Området ligger på gnr.24 bnr.169 samt fradelte boligtomter og veiareal. Ny plan vil erstatte gjeldende plan for Lindekleiv vedtatt 24.06.1976. I kommuneplanen er arealet i all hovedsak avsatt til boligformål. Store deler av området er ferdig utbygd med boliger og nødvendig infrastruktur.    

Formålet med planarbeidet vil være å regulere til boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse, med tilhørende anlegg som veier, stier, lekeplasser og andre grøntområder. I tillegg vil det bli vurdert et nytt område med mere konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, etc. Avvik mellom gjennomført utbygging og gjeldende plan vil også bli rettet opp.  

Detaljreguleringen er vurdert i forhold til” forskrift om konsekvensutredninger” § 2, 3 og 4, og en er kommet frem til at det ikke utløses krav om konsekvensutredning, bl.a. fordi planarbeidet vurderes til å være i samsvar med gjeldende plan og overordnet plan.

Det er avholdt «oppstartsmøte» med Vennesla kommune den 11.10.2021, møtereferat finner du under vedlegg. 

Planen skal utarbeides av Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS for utbygger Kløver 4 AS.

I henhold til PBL § 17-4 varsles også oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom utbygger og Vennesla kommune.

Eventuelle merknader eller innspill sendes skriftlig innen 07.01.2022 til: Ing. Geir Gjertsen AS, Nordre Valle 13, 4520 Lindesnes. E-post, dalhaug@lister.as Telefon: 913 87 440  /  95 49 47 45.