Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-10 vedtatt i møte 20.10.2022, sak 90/22, å legge ut til offentlig ettersyn:
Detaljregulering for gnr/bnr 24/169, Lindehei, planid 2021007, datert 23.8.2022.
 
.
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 13.12.2022.