Vennesla kommunestyre har i møte den 05.05.2022 godkjent følgende detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser: 

  • Sak 36/22: Gnr/bnr 79/7 - Kolgardhei, Hægeland - planid 2019009. Plankartet og bestemmelsene er sist revidert 09.02.2022.

Plandokumentene følger av vedleggene. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 12-12 og kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jf. fvl. § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no

Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om erstatning etter samme lov § 15-3, må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Vedlegg 1 Planbeskrivelse detaljregulering - Kolgardhei Hægeland

Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser Kolgardhei 

Vedlegg 3 Detaljplan Kolgardheia 

Vedlegg 4 Saksutskrift - Gnr_bnr 79_7 - Kolgardhei Hægeland - Detaljregulering 

 

 

Plan og utbyggingsleder