Kommunestyret har i møte den 14.12.2017, med hjemmel i PBL, § 12-12, godkjent følgende detaljregulering med bestemmelser:

  • Sak 67/17, PLID 2016006 - Gnr/bnr 6/511, 512, 540 m.fl., Heiseldalstunet, datert 10.11.2017.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Vest-Agder. Eventuell klage må framsettes skriftlig overfor Vennesla kommune, plan og utbyggingsenheten, innen 12.01.18.

Krav om innløsning eller erstatning i h.h.t. PBL § 15-2 eller § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringen.