Kommunestyret har i møte den 28.01.2021, sak 1/21, godkjent detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser for  gang-/sykkelveg langs Fv 405 på strekningen Grovane stasjon – Hagen, planid 2019002, alternativ R200, d. 3.9.2020.

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL § 12-12 og kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no, merket 18/00426