Vennesla kommune kunngjør, i h.h.t. PBL § 12-8, oppstart av planarbeid med gang- og sykkelveg langs sydsiden av fv 454, fra kryss med fv 57, Lolandsvegen til kryss ved Myrvegen (veg til Vaåsen). Planarbeidet inngår i kommunens planstrategi, vedtatt i kst. 16.06.16.

Følgende eiendommer er innbefattet av varslet område: gnr/bnr 57/1,10; gnr/bnr 57/2,9; gnr/bnr 57/3; gnr/bnr 57/27. 

Kart med plangrense

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse for planarbeidet kan sendes inn via skjema under, innen 15.9.2017, merket med 17/03564