På vegne av Vennesla kommune ved Seksjon for samfunnsutvikling varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS, som forslagsstiller, setter i gang arbeid med detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs del av Veråsvegen mellom kryss Rønningsvegen og nytt boligfelt Hommefjell/Høyåsheia i Vennesla kommune, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-8.

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. 

Innspill
Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger, som kan ha betydning for planarbeidet eller utbyggingsavtalen, merkes med «Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs del av Veråsvegen» og sendes skriftlig til: ViaNova Kristiansand AS, Postboks 541, 4665 Kristiansand

Frist for innspill er innen 17.03.2020.

For ev. spørsmål ta kontakt på telefon: 38 12 08 50 eller e-post: even.lorentsen@vianova.no