Bygg- og miljøutvalget har i møte den 8.6.2017, Sak 43/17, med hjemmel i PBL § 12-10, vedtatt å legge ut til 2. gangs offentlig ettersyn revidert forslag til detaljregulering, med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser for:

veg og fortau langs deler av Bjørkelivegen og Rakkestad, datert 26.05.2017, med bestemmelser datert 26.05.2017.  

Se dokumenter i saken ved å klikke her.

Merknader til planen sendes inn via skjema under, innen 04.08.2017, merket 15/00798.