Bygg- og miljøutvalget har i møte den 12.4.2018, med hjemmel i PBL § 12-10 og § 12-11 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn følgende forslag til privat detaljregulering, med tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser:

  • Sak 26/18, detaljregulering for gnr/bnr 6/30, 1793, 1861 - del av Bevervegen / Hellåslia, datert 27.02.2018, PlanID 2018001. Vegnavn og adr.nr. er påført plankartet, rev. 17.4.18.

Planforslaget:
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

3D-bilder:
Oversikt planområdet
Oversikt fra Elgåsen
Oversikt fra kryss Bevervegen
Oversikt opp dalen fra Heptekjerrvegen
 

Merknader til planen sendes innen 8.6.2018, til post@vennesla.kommune.no merket 17/03367 eller via skjema under.