På vegne av Vennesla kommune varsler Rambøll Norge AS med dette oppstart av planarbeid for Vennesla barneskole jf. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.

Hensikten med planen er å detaljregulere områdene rundt Vennesla barneskole. Som en del av planarbeidet skal trafikkavvikling og trafikksikkerhet i tilknytning til skoleområdet utredes, og det skal foreslås tiltak som kan forbedre situasjonen. Det skal også reguleres et areal for plassering av ny idrettshall. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jfr. pbl § 4-2.

Innspill til planarbeidet
Innspill til oppstart av planarbeidet rettes til simon.ludvigsen@ramboll.no. Brev sendes til Rambøll, Kystveien 2, 4841 Arendal.

Frist for innspill til oppstart av planarbeidet er 25. juni 2021.  

Ramboll.JPG