"Den kortreiste bygda" vil koste over 320 millioner kroner å gjennomføre. Det handler om å lage en grønn hovedveg fra Idrettsplassen til Venneslahallen og å koble på omkringliggende områder gjennom nye gang- og sykkelveger. Om få år vil 12000 mennesker bo innenfor én kilometer avstand til den grønne hovedvegen. De vil da være i gå- og sykkelavstand til alle fasiliteter i nedre Vennesla, ikke minst kollektivtilbud til og fra Kristiansand.

"Den kortreiste bygda" er Venneslas prosjekt i den nye, store byvekstavtalen som skal framforhandles i Kristiansand-regionen. Det handler om å gjøre mål til virkelighet. Prosjektet har stor treffsikkerhet og treffer målene både i regionplan Agder, Klimaveikart, Handlingsplan fylkesveg, Nasjonal Transportplan, Areal- og transportplanen, byvekstavtalen og de nasjonale planene om økt sykkel og gange. 

I klimasammenheng snakkes mye om hva slags transportmiddel du bruker. Enda viktigere er kanskje hvilket behov du har for å flytte på deg.  I framtida må vi forsøke å redusere behovene for transport. I nedre Vennesla har politikerne gjort djerve grep for å skape en mer miljøvennlig areal-politikk. Store nye boligområder på Venneslaheia er skrinlagt til fordel for en stor utbygging i sentrum og på Hunsøya og i dalbunnen av Vennesla. Vennesla utpeker seg nasjonalt som en kommune som har tatt aktive valg for miljøvennlig arealpolitikk.

Når vi bygger og bor slik at vi kan gå og sykle i de sentrale delene av kommunen, reduseres behovet for inngripende tiltak i områder med større avstand hvor folk trenger bil. Færre biler i nedre Vennesla er ikke bare bra for klimaet. Det reduserer også støy og behovet for å bruke stadig flere områder til parkering. 

Folkehelse-messig vil det også ha en betydelig effekt hvis flere går og sykler. Mens 24 prosent av norske 17-åringer trener mindre enn ei gang i uka, er tallet 40 prosent i Vennesla. 34 prosent av norske ungdommer har over fire timer skjermtid pr. dag. I Vennesla er tallet 46 prosent.

Satsingen på "Den kortreiste bygda" vekker også interesse hos forskerne. Vennesla er foreslått med i et større forskningsprosjekt i regi av Transportøkonomisk institutt. Over hele Europa jobbes det med hvordan lokalsamfunn rett ved siden av store byer skal greie å redusere bilismen.

Det jobbes også målrettet med å utvikle lokalbusstilbudet i Vennesla, men her er vi avhengig av samarbeid med Agder Kollektivtrafikk.