Når du skal sende en søknad om deling av grunneiendom, er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.  Opprettelse av ny grunneiendom eller endring av grenser er normalt søknadspliktige tiltak iht. pbl. § 20-1 m.

Arealoverføring eller fradeling?

Du kan søke om arealoverføring eller opprettelse av ny grunneiendom.

Arealoverføring søker du om dersom du skal endre grensene til en eksisterende eiendom, f.eks. kjøpe areal av naboen for å gjøre eiendommen din større. Dersom arealet er lite, kan det hende at grenseendringen kan utføres som grensejustering uten søknadsplikt og nabovarsling. Les mer om grensejustering her:  https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/grensejustering-og-arealoverforing

Opprettelse av ny grunneiendom søker du om dersom du skal opprette en ny eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Slik søker du

Skaff situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet inn ditt forslag, har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Skaff  situasjonskart 
Bestill via Kartverket - Se eiendom 
 

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (byggesaksforskriften §5-2plan- og bygningsloven §21-3).
Du kan finne naboer via kommunekart.  Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send inn:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Søknadspliktige tiltak
Nabovarsel (5154)
Opplysninger gitt i nabovarsel (5155)
Kvittering for nabovarsel (5156)

Hva koster det?

Her kan du laste ned prisliste i pdf-format