- Ja, jeg er svært bekymret for vold og trakassering, både mellom ungdom og det de opplever i nære relasjoner. Flere ungdommer i Vennesla opplever vold og trakassering enn i resten av Agder., sier SLT-koordinator Indira Derviskadic.

- Vi jobber nå mot politiet for å kvalitetssikre tallene enda bedre, men svarene viser at vår spesialsatsing på dette området definitivt er riktig, fortsetter hun.

Vennesla og Iveland kommuner gjennomfører som kjent med et stort kompetanseløft der alle ansatte som jobber med barn og ungdom (over 800) deltar i prosjekt «handlekraftige voksne – trygge barn» i samarbeid med RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Neste skritt i dette arbeidet er systematisk arbeid med foreldre og barn. Lag og foreniger og menigheter blir også involert.

Tallene om vold og trakassring  i Ungdata-undersøkelsen viser blant annet følgende.

  • Seks prosent opplever å bli slått av foreldre og fem prosent har vært vitne til vold i familien.
  • Hele 32 prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de er blitt slått, sparket, ristet eller lugget fra annen ungdom.
  • Hele 9 prosent av ungdomsskoleelevene svarer at de er blitt truet, ranet, eller angrepet av annen ungdom med våpen eller gjenstander.
  • På ungdomstrinnet svarer 12 prosent at de blir mobbet minst hver 14. dag. 17 prosent svarer at noen har spredt negative seksuelle rykter om dem.

Samtidig er det mange gledelige tall, spesielt med hensyn til kriminalitetsforebyggende arbeid. Både for alkohol, hasj, snus, røyk, hærverk og nasking i butikk er det nedgang fra 2019 og Vennesla nærmer seg de nasjonale tallene.

For psykiske plager ser vi samme positive utvikling ned mot nasjonale tall. For ensomhet er endringen markant. Her er det en svært positiv utvikling med færre ensomme.

Våre barn og unge er noe mindre med i organiserte fritidsaktiviteter enn resten av Agder og Norge. Slik har det vært i mange år, men her er det satt inn ekstra ressurser. Den bevilgende millionen til barn og unge fra lavinntektsfamilier vil gjøre en forskjell, og dette blir et viktig fokusområde sammen med lag og foreninger framover.

- Det har vært nedgang i hele landet for organiserte fritidsaktiviteter, grunnet korona. Vi samarbeider godt i Vennesla for å få til bedring, sier Indira Derviskadic.

I år har Ungdata-undersøkelsen også med tall for 5.-7.klasse i tillegg til ungdomsskole og videregående skole, og nederst i denne saken kan du lese tallene og funnene – rett og slett hvordan de unge har det.

Det er viktig å minne om at det store flertallet av ungdom er fornøyde og har det bra. På flere målepunkter er ungdom i Vennesla mer fornøyde og har det bedre enn andre. På andre målepunkter strever vi litt mer.

21 prosent på ungdomstrinnet sier de er foran en skjerm mer enn seks timer daglig. Dette er likt med landstall, men det er flere i Vennesla som aldri er foran en skjerm enn andre steder. Mens folkehelseprofilen viser at ungdom i Vennesla er mer på skjerm enn andre, viser Ungdata en annen utvikling.

Samtidig er ungdom i Vennesla mindre fysisk aktive og trener mindre enn i resten av landet.

Flere enn før er fornøyde med skolen, og flere elever på videregående i Vennesla er sikre på å fullføre videregående opplæring enn tallene viser for Agder og i landet. Samtidig tror færre at de vil ta universitet/høgskoleutdanning.

Det er en kraftig forbedring i andel elever på videregående skole som tror de vil få et lykkelig og godt liv (fra 56 prosent i 2019 til 73 prosent nå). Venneslas ungdom har større framtidstro enn sine jevnaldrende rundt i landet.

De aller fleste trives på skolen og er fornøyde, men på mellomtrinnet er det 75 prosent som svarer at de kjeder seg og 29 prosent som sier de gruer seg til å gå på skolen.

-Er ungdataundersøkelsen viktig?

-Ja, den er viktig. Den gir oss et øyeblikksbilde av situasjonen som gjør at vi kan jobbe systematisk og godt med utfordringene. De aller fleste barn og unge sier de svarer helt ærlig på undersøkelsen, men det er et øyeblikksbilde. I ungdomstiden kan det være kort vei fra «veldig dårlig» til «veldig bra», og derfor kan svarene kanskje være litt mer dramatiske enn virkeligheten er. Men det tar vi høyde for, sier

Fra klokka 10.00 ligger alle tall tilgjengelig på www.ungdata.no. Her er mer om resultatene for Vennesla. Det er mnge tall, men de gir et godt innblikk i de unges virkelighet i Vennesla kommune:

Livskvalitet

MELLOMTRINNET: De aller fleste barn synes selv de har et bra liv. 7% gir uttrykk for å være litt uenige i at de har et godt liv, mens en prosent er misfornøyd og mener at de ikke har et godt liv. De aller fleste har noen å snakke med om vanskelige ting. Flest svarer at de snakker med foreldrene om det som er vanskelig, men oppgir også venner, lærer, helsesøster og andre. De fleste oppgir at de ikke opplever stress. Av de som rapportere stress er det flest jenter, hele 25% av jentene svarer at de ofte/ veldig opplever stress, mens tallet for guttene er 16%. I forhold til søvn er det stor variasjon. De aller fleste sover godt, men 17% av guttene og 28% av jentene rapporterer at de ofte/veldig ofte har problemer med å sove.

UNGDOMSTRINNET: Det er til sammen 15% som svarer at de er litt og helt uenige om at de har et bra liv. Hele 91% gutter svarer at de liker seg selv slik de er, mens tallet er mye lavere for jentene. 64% av jentene mener det samme. På spørsmål om hvordan de har hatt det den siste uka svarer 6% at de har vært sjelden eller aldri glade, 14% svarer at de sjelden/ aldri har vært engasjerte, 18% svarer at de sjelden eller aldri har hatt energi, 23 % har sjelden eller aldri vært optimistiske, 20% har sjelden/ aldri følt seg nyttig og 18% har sjelden eller aldri følt at de mestrer ting den siste uka. Det er også flere gutter enn jenter som rapporterer at de har den siste uka vært glade, engasjerte, optimistiske, følte seg nyttige, mestret ting og hatt masse energi. 

VIDEREGÅENDE SKOLE: Mest tilfreds er de som går siste året på vgs (86%), og minst tilfreds er de som er første året (79%). Det er flere gutter (87%) som svarer at de er tilfredse med livet sitt enn jenter (76%). Det er 9% av videregående skoleelever som svarer at de er sjelden eller aldri glad. 21% som svarer at de er sjelden eller aldri engasjert. 30% svarer at de sjelden eller aldri har masse energi. 24% som svarer at de sjelden eller aldri er optimistiske om framtiden. 20% svarer at de sjelden eller aldri føler seg nyttige og 19% svarer at de sjelden eller aldri føler mestring.

Venner:

MELLOMTRINNET: Det store flertallet har minst en venn som de kan stole på og snakke med om alt mulig. Det er 7% av guttene og 8% av jentene som oppgir at de ikke har en venn de kan stole helt på. Videre oppgir 3% av guttene og 4% av jentene at de ikke har noen å være sammen med i friminuttene på skolen, mens 9% av guttene og 8% av jentene oppgir at de ikke har noen å være sammen med på fritiden. Hele 13% av jentene svarer at de ofte/ veldig ofte føler seg ensomme, mens 7% av guttene svarer det samme. Det barn oppgir som det viktigste når det gjelder å være populær i vennemiljø, er at en er til å stole på. Litt viktig er å være flink i idrett og på skolen, mens minst viktig er å ha dyre merkeklær.

UNGDOMSTRINNET: Ca 2% svarer at de ikke har noen de vil kalle venner nå for tida. Tallet er likt for Vennesla og resten av landet. 2% av ungdomsskole elever svarer også at de ikke har noen å være sammen med på fritiden, og 1% svarer at de ikke har noen å være sammen med i friminuttene på skolen. Det er ingen betydelige endringer fra ungdataundersøkelsen foretatt i 2019 på dette området, bortsett at det er en økende trend som rapporterer at de har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to ganger i uka siste uke. Sammenlignet med Norge rapporterer ungdomsskoleelever i Vennesla at de har vært mindre sosiale på nett, og spilt mindre online spill (6. ganger eller mer i løpet av uka). Sammenlignet nasjonalt er det færre i Vennesla som oppgir at de har følt seg ensomme siste uke. Det er flest jenter som opplever seg ensomme.

VIDEREGÅENDE SKOLE: To prosent svarer at de ikke har noen å være sammen med på fritiden, og 1 prosent ikke har noen å være sammen med i friminuttene på skolen. Flere jenter (94%) oppgir at de har venner å være sammen med på fritiden enn gutter (89%). Det er også flere jenter (97%) som oppgir å ha noen å være sammen med i friminuttene på skolen enn gutter (92%). Sammenlignet med resten av landet (38%) og Agder (48%) er det flere i Vennesla (51%) som svarer at de har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to ganger siste uke. Det er færre i Vennesla (69%) som svarer at de har vært sosial på nett siste uka, sammenlignet med Agder (71%), og Norge (77%). Det er færre i Vennesla som oppgir at de har vært både ganske og veldig mye plaget av ensomhet i løpet av siste uke. 10% prosent svarer i Vennesla at de har vært veldig mye plaget av ensomhet den siste uka, mens 11% svarer nasjonalt. Det er også nedgang ifht ensomhet sammenlignet med undersøkelsen i 2019. Da var det 17% som følte seg ganske mye plaget av ensomhet og 14% som svarte at de hadde vært veldig mye plaget av ensomhet. I 2019 var det også flere i Vennesla som var plaget av ensomhet enn nasjonalt, mens nå er det færre i Vennesla enn nasjonalt. Følelse av ensomhet er likt fordelt blant gutter og jenter (10%).

Synet på foreldre:

MELLOMTRINNET: De aller fleste barn liker å være sammen med foreldrene sine, og opplever at de får grunnleggende aksept fra foreldrene på hvordan de er. Sammenlignet med resten av landet er det flere i Vennesla som er fornøyd med foreldrene. Hele 85% i Vennesla svarer at de er veldig fornøyde med foreldrene sine, mens tallet for Norge er 82%. Det er 2% i Vennesla (kun gutter) som svarer at de ikke er fornøyd med foreldrene i det hele tatt, mens 3% av både gutter og jenter svarer at de er litt fornøyde. Hele 96% prosent mener at foreldrene liker de som de er.  Når det gjelder kjeft oppgir 3% av gutter 2% av jenter at de får ofte kjeft fra foreldrene. Ungdata viser også at de fleste barn er involvert i husarbeidet hjemme, men også at det er stor variasjon i hvor ofte barna gjør dette.

UNGDOMSTRINNET: 5% svarer at de er svært misfornøyde med foreldrene, mens 74 prosent svarer at de er svært fornøyde. Sammenlignet med resten av landet er det flere ungdomsskoleelever i Vennesla som er fornøyde med foreldrene sine (Vennesla 74% og Norge 72%). Også sammenlignet med tall fra 2019 er det flere ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene. Det store flertallet (96%( oppgir at foreldrene vet hvor de er og hvem de er sammen med, og 92% forteller at foreldrene vet hvem de er sammen med i fritida. Imidlertid er det 28% som svarer at de forsøker å holde mesteparten av fritiden skjult fra foreldrene, og 14% svarer at det er ofte krangling mellom de voksne i familien. Det er også slik at 18% av ungdomsskoleelever svarer at foreldre ofte/og av og til mangler penger for fritidsaktiviteter (idrett, kino, bursdager, reiser osv)

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er færre videregående skole elever (82%) i Vennesla som oppgir at de er fornøyde med foreldrene sine sammenlignet med Agder (85%) og nasjonalt (85%). Imidlertid er det en økning både i første klasse (82% kontra 80% i 2019) og tredje klasse (83% kontra 82% i 2019) som svarer at de er fornøyde med foreldrene, men det er en liten nedgang blant de på Vg2 som svarer det samme (81% kontra 84% i 2019). 

Skolen:

MELLOMTRINNET: Det store flertallet trives godt på skolen. Det er flere barn i Vennesla som oppgir at de er veldig fornøyde med skolen de går på (52%) sammenlignet med gjennomsnittet i Norge (46%).  Når det gjelder de som ikke er fornøyd i det hele tatt er svaret likt fordelt (4%) både for Vennesla og resten av landet. Samtidig er det en del som rapporterer at de kjeder seg i skoletimene. Hele 75% oppgir at de kjeder seg, mens 29% oppgir at de gruer seg å gå på skolen.

UNGDOMSTRINNET: Sammenlignet med undersøkelsen i 2019 er det flere nå som er fornøyd med skolen de går på. I 2019 var tallet 57%, mens i 2022 er tallet 59%. Sammenlignet med tallene nasjonalt er det likt antall som rapporterer at de er svært misfornøyde med skolen (7%).

 27% er svært fornøyd i Vennesla med ungdomsskolen, tallet for Norge er 30%. Når det gjelder trivsel er det 16% som svarer at de ikke trives, 14% oppgir at de ikke føler at lærerne bryr seg. 82% svarer at de kjeder seg på skolen i større eller mindre grad, og 33% svarer at de er helt enige/ litt enige at de gruer seg til å gå på skolen. Det er jentene som gruer seg mest. 41% av jentene svarer at de gruer seg, kontra 25% av guttene. I 2019. svarte 37% at de brukte minst en time daglig på lekser, mens nå er det kun 24% som svarer det samme. Det er også slik at flere i Vennesla sammenlignet med nasjonale svar sier at de aldri blir stresset av skolearbeidet (8% Vennesla og 5% Norge). Det er 22% i Vennesla som svarer at de aldri/nesten aldri gjør leksene, mens tallet nasjonalt er 13%.

I Vennesla oppgir 72% at de aldri har skulket, mens i Norge er det 73%. Det er 6% i Vennesla som oppgir at de har skulket seks ganger eller mer, mens i landet generelt er det 5% som oppgir det samme. Sammenlignet med undersøkelsen fra 2018 er det færre som har skulket minst en gang i løpet av det siste året. I 2019 var det 35% som rapporterte at de har skulket minst en gang i året, mens nå er det 28% som oppgir det samme.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er flere elever i Vennesla (74%) som svarer at de er fornøyde med skolen de går på enn i Agder (72%) og nasjonalt (72%). Det er flere gutter (77%) som er fornøyde med skolen enn jenter (71%). Sammenlignet med 2019 er det stor økning blant de som er fornøyde på Vg1 (84% kontra 67% i 2019) som svarer at de er fornøyde med skolen de går på. 

Det er også 27% som svarer at de kjeder seg på skolen, og 7% som svarer at de gruer seg til å gå på skolen. Når det gjelder lekser svarer 29% i Vennesla at de bruker minst en time hver dag på lekser og annet skolearbeid utenom skole, mens tallet for Agder er 30% og nasjonalt 36%. 42% av videregående skole elever svarer at de har skulket skolen det siste året noe som er helt likt tall nasjonalt, men lavere enn resten av Agder som er på 47%. Sammenlignet med tallene for 2019 er det flere på Vg1 som oppgir skulk (33% kontra 20% i 2019), færre på Vg2 (42% kontra 57 % i 2019), og langt flere i Vg3 (76% kontra 58% i 2019). Det er flere jenter (53%) som oppgir at de har skulket skolen minst en gang siste året enn gutter (28%).

Lokalmiljøet:

MELLOMTRINNET: De aller fleste opplever det som trygt å ferdes i nærområdet, også skolevegen oppleves som trygg for de aller fleste. Flere barn i Vennesla (60%) oppgir at de er veldig fornøyde med nærområdet sitt sammenlignet med resten av landet hvor 58% svarer det samme. Imidlertid er det flere i Vennesla (3%) som svarer at de ikke er fornøyd i det hele tatt med nærområdet sammenlignet med gjennomsnittet i Norge (2%). Gutter er mer misfornøyd med nærområdet enn jenter, og 4% føler seg ikke trygge i det området de bor. 57% i Vennesla svarer at de opplever at skolevegene er veldig trygge, mens 55% svarer det samme nasjonalt.

UNGDOMSTRINNET: Selv om de fleste er svært fornøyde, er det flere i Vennesla enn i Norge som svarer at de er svært misfornøyde med lokalmiljøet (7% i Vennesla kontra 5% i Norge). Det er jentene som er mer misfornøyde med lokalmiljøet enn gutter. I 2019 svarte 61% at de er fornøyde med lokalmiljøet, mens i 2022 svarer 64% at de er fornøyde. Det er også slik at de er minst fornøyde med kultur- og kollektivtilbudet, og best fornøyd med idrettsanlegg og lokaler til å treffe andre unge på fritida. 48% svarer at de er svært trygge, mens 3% føler seg utrygge i nærområdet, som sammenfaller med nasjonale tall.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Flertallet av unge er fornøyde med lokalmiljøet. Det er færre i Vennesla (63%) som oppgir at de er fornøyde med lokalmiljøet sammenlignet med Agder (67%) og nasjonalt (66%). 87% oppgir at de føler seg trygg i nærområdet, mens tallet i Agder og nasjonalt er på 88%. 69% synes at tilbudet av idrettsanlegg i nærområdet er bra, mens i Agder svarer 73% det samme og nasjonalt 71%. Det er flere i Vennesla (48%) som synes at tilbudet av lokaler for å treffe andre unge på fritida er bra, mens tallet for Agder er 46% og nasjonalt 35%. Når det gjelder kulturtilbudet i Vennesla er det færre (53%) som svarer at det er bra, mens tallet i Agder er 61% og nasjonalt 54%. Det er også færre (50%) i Vennesla som synes at kollektivtilbudet er bra, mens i Agder er det 54% og nasjonalt 58% som svarer at det er bra. Sammenlignet med 2019 er det en økning (3%) i de som er fornøyde med lokalmiljøet.

Fritid:

MELLOMTRINNET: 75% av barn på mellomtrinnet i Vennesla svarer at de er med i faste fritidsaktiviteter, mens tallet for Norge er 77%. Idretten er fritidsaktiviteten som aller flest er med i. Hele 65% av gutter og 66% prosent av jenter svarer at de er med i sport eller idrett. Ellers oppgir barn at de er helst med på religiøse aktiviteter eller fritidsklubb/ junior. Det er også slik at 16% av guttene og 12% av jentene svarer at de henger ute sammen med venner fem dager eller mer.

UNGDOMSTRINNET: De fleste er med på en eller annen form for organisert fritidsaktivitet. Imidlertid ser vi at det er en nedgang sammenlignet med undersøkelsen foretatt i 2019. Da var det 60% av ungdomsskoleelever som var med i en organisasjon, klubb eller lag, nå er det 51% som svarer det samme. Det er også slik at det det rapporteres nasjonalt en liten nedgang i organisert fritid under koronapandemien.  Sammenlignet med Agder og landet, har Vennesla lavest deltakelsesprosent når det gjelder organiserte fritidsaktiviteter (Agder 58%, Norge 59%, Vennesla 51%). Imidlertid rapporterer Venneslas ungdomsskoleelever at de er mer i fritidsklubb enn det rapporteres for resten av landet og Agder. I Vennesla svarer 48% at de har vært i en fritidsklubb den siste måned, mens tallet for Agder er 41% og Norge 20%.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Sammenlignet med Agder (43%) og nasjonalt (44%) er det færre unge i videregåendeskole som er med i organiserte fritidsaktiviteter i Vennesla (40%). I Vennesla svarer 33% at de har deltatt i et idrettslag siste måned, mens i Agder svarer 38% og nasjonalt 36% det samme. Imidlertid svarer flere i Vennesla (22%) at de har vært i en fritidsklubb siste måned enn i Agder (18%) og nasjonalt (9%). Sammenlignet med 2019 er det langt flere på Vg1 (42%) som svarer at de er med i en organisasjon, klubb eller lag. Tallet i 2019 var 34%. Det er flere jenter (40%) enn gutter (31%) som oppgir at de har deltatt minst fem ganger på organiserte fritidsaktiviteter siste måned.

Framtid:

UNGDOMSTRINNET: 72 prosent i Vennesla mener at de kommer til å få et godt og lykkelig. Samme tall er 68 prosent for Norge. VIDEREGÅENDE SKOLE: Sammenlignet med 2019 er det en stor økning for alle trinn når det gjelder troa på at de vil få et godt og lykkelig liv. Samtidig er det  flere i Vennesla som tenker at de vil bli arbeidsledige (19% Vennesla og 17% Norge), og at det er færre som tror at de kommer til å fullføre videregående skole. 83% svarer i Vennesla at de kommer til å fullføre videregående, mens tallet for Norge er 86%. Det er også slik at det er færre i Vennesla som tror at de kommer til å ta universitet/ høgskoleutdanning. 47% svarer at de tror de kommer til å ta universitet/høgskole utdanning, mens tallet for Norge er 56%. Det er flere jenter enn gutter som tenker at de vil fullføre videregående skole og ta høgskole/universitetsutdanning.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Sammenlignet med 2019 er det en stor økning for alle trinn når det gjelder troa på at de vil få et godt og lykkelig liv. På vg1 er det en økning fra 59% til 71%, på Vg2 er det en økning fra 58% til 75% og på Vg3 er det en økning fra 56% til 79%. Det er flere jenter enn gutter som tror at de vil få et godt og lykkelig liv. Det er også flest (73%) i Vennesla som tror de får et godt og lykkelig liv sammenlignet med Agder hvor det er 70% og nasjonalt 68% som svarer det samme. Det er også flest i Vennesla (97%) som tror de vil fullføre videregående skole sammenlignet med Agder (95%) og nasjonalt (96%). Flere i Vennesla (17%) tror at de kan bli arbeidsledige, sammenlignet med Agder (13%) og nasjonalt (14%). Det er flere gutter (28%) enn jenter (7%) i Vennesla som tror de noen gang vil bli arbeidsledige. 

Helse:

MELLOMTRINNET: Barn er stor sett godt fornøyd med egen helse. Det er 3% av barn på mellomtrinnet som svarer at de ikke er fornøyd i det hele tatt med helsa. Dette samsvarer med tall nasjonalt. Samtidig er det flere i Vennesla som svarer at de er veldig fornøyde (59%) med helsa sammenlignet med resten av landet (55%). Det er til sammen 16% som rapporterer at de har vondt i nakken eller skuldra mange ganger/ daglig den siste måned. Når det gjelder vondt i magen rapporterer 21% prosent mange ganger eller daglig den siste måned. Hodepine oppgir 20% å ha hatt mange ganger/daglig den siste måned. 12% oppgir at de har vært mange ganger/ daglig kvalm i løpet av den siste måned. Når det gjelder bruk av tabletter/ smertestillende svarer flere i Vennesla at de har brukt det den siste uka (30% i Vennesla og 22% nasjonalt). Jenter bruker mer tabletter/ smertestillende enn gutter.

UNGDOMSTRINNET: De aller fleste ungdomsskoleelever er fornøyd med helsa, men tendensen er at en blir mindre fornøyd jo eldre en blir. 7% svarer at de er svært misfornøyde med helsa, og tallet er likt for både Vennesla og Norge.  Det er flere jenter enn gutter i Vennesla som er misfornøyd med helsa, noe som er også i samsvar med fordelingen nasjonalt. Sammenlignet nasjonalt er det færre som bruker helsesykepleier på skolen ( 32% Vennesla og 34% Norge), mens flere bruker psykolog i Vennesla enn i Norge (10% Norge og 12% Vennesla). Det er langt flere jenter som bruker helsetjenester (psykolog, helsestasjon for ungdom, helsesykepleier på skolen) enn gutter. Bruk av reseptfrie smertestillende ukentlig/ daglig har gått litt ned sammenlignet med 2019.  Sammenlignet med tall fra 2019, er det færre ungdomsskoleelever som rapporterer at de har hatt mange psykiske plager i løpet av de siste syv dagene. I 2019 var det 20% som rapporterte mange psykiske plager, mens i 2022 rapportere 17% det samme. Det er 13% som rapporterer at de opplever press og stress i hverdagen i stor/ svært grad. Det presset de opplever er helst knyttet til å se bra ut og om å gjøre det bra på skolen og idrett. Det er langt flere jenter enn gutter som kjenner på press/ stress. Største stresset/ presset er blant ungdomsskoleelever på 10trinn. Når det gjelder matvaner rapporterer flest (62%) at de spiser frokost og har matpakke eller lunsj på skolen, men det er også mange som ikke har det. Det er også slik at 41% rapporterer at de har grønnsaker, frukt eller bær i løpet av skoledagen. Det er jentene som rapporterer at de spiser sjeldnere på skolen enn guttene.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er litt færre (62%) i Vennesla som oppgir at de er fornøyde med helsa sammenlignet med Agder og nasjonalt hvor 64% svarer at de er fornøyde. I Vennesla er det 7% som svarer at de er svært misfornøyde med helsa og dette er helt likt tall på nasjonalt nivå. I Vennesla svarer 13% at de har daglig vondt i hode, mens tallet for Agder et 10% og nasjonalt er det 8%. Det er litt flere i Vennesla (23%) som oppgir at de har hatt mange psykiske plager de siste syv dagene. Tallene for Agder og nasjonalt er 21%. Sammenlignet med 2019 er det spesielt stor nedgang for Vg3 hvor hele 41% svarte at de hadde mange psykiske plager de siste syv dagene mens nå er det 25% som svarer det samme. Når det gjelder VG1 og Vg2 er det en liten økning. Det er flere jenter (35%) enn gutter (9%) som oppgir at de har hatt mange psykiske plager de siste syv dagene. Når det gjelder opplevelse av press er tallet for videregåendeskole elever i Vennesla (26%) likt som for Agder, og litt mindre enn nasjonalt (27%).

Medier:

MELLOMTRINNET: Det er færre på mellomtrinnet i Vennesla som bruker mer enn 4 timer på aktiviteter foran en skjerm utenom skolearbeidet enn resten av landet. Tallet for Vennesla er 22%, mens nasjonalt er det 25% som svarer at de bruker mer enn 4timer foran en skjerm. Det er også færre i Vennesla som bruker 3-4 timer på skjerm sammenlignet med nasjonale svar (21% i Vennesla og 22% Norge). Gutter bruker mer tid foran skjerm enn jenter.

UNGDOMSTRINNET: Sammenlignet med resten av landet er det like mange i Vennesla (21%) som rapporterer at de bruker mer enn seks timer foran en skjerm. Imidlertid er det flere i Vennesla som rapporterer at de IKKE bruker noe tid foran en skjerm sammenlignet med Norge, tallet for Vennesla er 2%, mens 1% svarer det samme i Norge. Det er også slik at færre i Vennesla rapporterer at de bruker mellom 4-6 timer på skjerm enn resten av landet. Allikevel er det en økning i prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som bruker mer enn tre timer daglig foran en skjerm sammenlignet med undersøkelsen fra 2019. Da var det 69% som svarte at de brukte mer enn tre timer daglig, mens nå er det 73% som svarer det samme.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er færre i Vennesla (72%) som bruker minst tre timer daglig foran en skjerm sammenlignet med Agder (74%), og nasjonalt (77%). Det er også færre i Vennesla (55%) som bruker minst to timer daglig på sosiale medier sammenlignet med Agder (57%) og nasjonalt (59%). Det er flere i Vennesla (37%) som bruker minst to timer daglig på elektronisk spill sammenlignet med Agder (31%) og nasjonalt (34%). Det er flere gutter (57%) som bruker minst to timer daglig på elektroniske spill enn jenter (22%), men det er flere jenter (70%) som bruker mer enn to timer daglig på sosiale medier enn gutter (34%).

Trening:

UNGDOMSTRINNET: I Vennesla trener ungdom mindre og er mindre fysisk aktive sammenlignet med resten av landet. I Norge svarer 43% av ungdomsskoleelever at de trener minst fem ganger i uka, mens i Vennesla svarer 34% det samme. Videre svarer 8% i Norge at de aldri trener, mens i Vennesla svarer 13% det samme. I Vennesla svarer 21% at de trener 1-2 ganger i uka, mens i Norge svarer 16% det samme.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er like mange videregåendeskole elever i Vennesla og nasjonalt (74%) som svarer at de trener minst en gang i uka, mens i Agder er tallet litt høyere (76%). Det er noe flere jenter (75%) enn gutter (74%) i Vennesla som svarer at de trener minst en gang i uka. Det er flest (77%) på Vg1 som svarer at de trener minst en gang i uka, mens på Vg2 svarer 73% og på Vg3 66% det samme.

Mobbing, vold og trakassering:

MELLOMTRINNET: Sammenlignet med nasjonale svar er det litt flere i Vennesla som svarer at de utsettes for mobbing.  11% i Vennesla svarer at de utsettes for mobbing omtrent hver 14.dag eller oftere, mens nasjonalt er det 10% som svarer det samme. Det er flere jenter enn gutter som rapporterer mobbing. Det er også litt flere i Vennesla sammenlignet med nasjonale tall som oppgir at har opplevd negative hendelser på nett eller mobil de siste månedene (33% i Vennesla kontra 32% Norge). Det er litt flere gutter som rapporterer negative hendelser på nett eller mobil (34% gutter og 33% jenter).

UNGDOMSTRINNET: Flere i Vennesla enn resten av landet rapporterer om plaging, trusler og utfrysing av andre unge på skolen. 60% i vennesla svarer at de aldri har vært utsatt for plaging, trusler og utfrysning, mens 63% svarer det nasjonalt. 12% rapporterer at de blir mobbet minst hver 14.dag. Når det gjelder trusler, mobbing og utestenging på nett svarer 69% at de aldri utsettes for det og 22% svarer nesten aldri, mens 5% svarer at de utsettes flere ganger i uka.

Det er 5% som svarer at det er blitt delt bilder eller filmer hvor en er naken eller deltar i seksuelle handlinger. 9% svarer at noen har befølt dem på en seksuell måte mot deres vilje. 17% svarer at noen har spredt negative seksuelle rykter om dem, og 20% svarer at noen på en sårende måte kalte de for hore, homo eller andre ord med seksuelt innhold. Det er flere jenter (14%) enn gutter (5%) som rapporterer om at noen har befølt dem på en seksuell måte siste året.

Det er også flere jenter (7%) enn gutter (5%) som rapporterer at noen har delt bilder eller filmer av dem der de er nakne eller deltar i seksuelle handlinger. Det er 32% av ungdomsskoleelever som rapporterer at de har blitt slått, sparket, ristet, lugget eller lignende fra en annen ungdom, og 9% av ungdomsskoleelever svarer at en ungdom har med gjenstander eller våpen truet, angrepet eller ranet deg.  6% av ungdomsskoleelever oppgir at de har blitt slått av en voksen i familien med vilje, og 5% oppgir at de har vært vitne til vold i familien, altså sett eller hørt at en voksen i familien har blitt slått, sparket, ristet hardt, eller lugget av en annen voksen i familien.

VIDEREGÅENDE SKOLE: 11% av ellever på videregående skole rapporterer at de er blitt presset til samleie eller andre seksuelle handlinger. 5% rapporterer at noen har delt nakne bilder eller filmer med seksuelle handlinger mot deres vilje. 28% av jentene og 9% av guttene rapporterer at de noen har befølt dem på en seksuell måte mot deres vilje. 18% prosent rapporterer at noen har spredt negative seksuelle rykter, og 23% rapporterer at noen har på en sårende måte kalt dem for hore, homo eller sagt andre ord med seksuelt innhold. 17% av elever på videregående skole i Vennesla rapporterer at en annen ungdom har slått, sparket, ristet, lugget eller lignende.

6% oppgir at en annen ungdom har med gjenstand eller våpen truet, angrepet eller ranet dem en eller flere ganger. 6% av elevene forteller at en voksen i familien har slått de med vilje, og 5% rapporterer at de har sett eller hørt at en voksen i familie har blitt slått, sparket, ristet hardt eller lugget av en annen voksen i familien.

Rusmidler:

UNGDOMSTRINNET: 66% svarer i Vennesla at de aldri har drukket alkohol, mens 60% i Norge svarer det samme. Samtidig er det flere i Vennesla som drikker hver uke (4%) sammenlignet med resten av landet (2%). Imidlertid har det vært en positiv utvikling sammenlignet med undersøkelsene både i 2016 og 2019. Sammenlignet nasjonalt er det færre ungdomsskoleelever i Vennesla som får lov til å drikke av foreldre. 82% av elevene i Vennesla svarer at de ikke får lov av foreldre, mens 80% nasjonalt svarer det samme. Når det gjelder røyk er det 3% av ungdomsskoleelever i Vennesla som rapporterer at de røyker daglig, mens tallet for Norge er 1%. Det er også flere i Vennesla som snuser daglig (5%), mens i Norge er det 2% som svarer det samme. Imidlertid er det positiv utvikling og færre som snuser og røyker sammenlignet med 2019. Når det gjelder hasj eller marihuana er det 97% i Vennesla som svarer at de har aldri brukt det, mens 1% svarer at de har brukt det 11 ganger eller mer. Tallene er helt like for Vennesla, Agder og Norge, altså 3% som oppgir at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Her er det også positiv utvikling sammenlignet med 2019. Det er halvert antall de som bruker hasj fra 6% i 2019 til 3% i 2022, Det er også færre som har fått tilbud om hasj eller marihuana (19% i 2019 og 15% i 2022).

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er like mange i Vennesla som røyker ukentlig eller daglig som i Agder og nasjonalt. Tallet er 5%. Imidlertid er det stor nedgang i røyking sammenlignet med 2019. Når det gjelder de som snuser ukentlig eller daglig er det også likt fordeling i Vennesla og i Agder (13%) og det er litt færre enn nasjonalt hvor 14% svarer at de snuser ukentlig eller daglig. Når det gjelder beruselse på alkohol er det færre i Vennesla (46%) sammenlignet med Agder (52%) og nasjonalt (58%) som har vært beruset på alkohol siste året. 12% av videregåendeskole elever svarer at de har brukt hasj eller marihuana i løpet av det siste året. Nasjonalt er det flere, 15%, som svarer det samme. Det er også like tall for Vennesla og Agder (33%) som svarer at de har fått tilbud om hasj, mens nasjonalt er det 34% som svarer det samme.

Regelbrudd:

UNGDOMSTRINNET: Det er en liten andel av ungdommene som står for mest parten av lovbruddene. Det er flere i Vennesla som rapporterer om regelbrudd enn nasjonalt. I Vennesla er det 19% som rapporterer at de har mange regelbrudd, mens i Norge svarer 15% det samme. Videre rapporterer 40% i Vennesla at de har noen regelbrudd, mens tallet for Norge er 38%. Sammenlignet med 2019 er det positiv utvikling. Det er færre som svarer at de har tatt varer i butikken uten å betale det siste året. Mens i 2019 var det 11% som svarte at de har tatt varer fra butikken uten å betale, er det 8% som svarer det samme i 2022. Det er også slik at det er nedgang i andel som har gjort hærverk med vilje det siste året, fra 16% i 2019 til 14% i 2022.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Det er litt flere som rapporterer for nasking i butikker og hærverk i Vennesla sammenlignet med Agder og nasjonalt. Mens 10% i Vennesla svarer at de har tatt varer i butikken uten å betale siste året, sier det samme 9% i Agder og nasjonalt. Hærverk med vilje er det siste år 9% i Vennesla som svarer at de har gjort, mens tallet i Agder er 8% og nasjonalt 6%. Det er flere jenter enn gutter som rapporterer på regelbrudd.