Rådmannen la fram sitt budsjettforslag 5. november. Siden har forslaget vært ute til offentlig ettersyn og politikerne har jobbet med sine endringer.

Tirsdag la partiene fram sine endringer på møte i plan- og økonomiutvalget. Senterpartiet og KrF la fram et flertallsforslag som vil få flertall – og dermed er disse endringene sannsynlige at blir vedtatt.

Det kan fortsatt bli noen justeringer. Det endelige budsjettet vedtas i årets siste kommunestyremøte 16. desember.

Partiene som ikke har sete i plan- og økonomiutvalget (SV og PDK) legger fram sine budsjettforslag direkte i kommunestyret.

KrF og Senterpartiets fellesforslag

Endringer i driftsbudsjettet:

 • 160.000 kroner i 2022 til mekkeklubb i Øvrebø
 • 50.000 kroner i året ekstra til drift av toaletter ved badeplasser.
 • 20.000 kroner i året ekstra til viltlagene i kommunen
 • 45.000 kroner i året ekstra til Matsentralen
 • Èn million kroner hvert år til fritidskort for barn og unge
 • Èn million kroner ekstra til skolene i 2022.
 • 25.000 kroner ekstra i året i støtte til Næringsforeningen.
 • 50.000 kroner ekstra i året til støtte Daycare Sri Lanka.
 • 100.000 kroner ekstra i året til turveg-samskaping
 • Kutte 500.000 kroner mulighetsstudie Herredshuset
 • Øker inntektene fra Konsesjonskraft med 500.000 kroner i 2022 og 2024

Endringer i investeringsbudsjettet:

 • Strandsti-forlengelse flyttes fram og det bevilges to millioner i 2023 og tre i 2024 i stedet for fem i 2025.
 • Idrettshall i Hægeland flyttes fram ett år og ferdigstilles i 2024.
 • 500.000 kroner i 2022 til toalett ved Sangeslandsvannet og Vennesla omsorgssenter.
 • 250.000 kroner i 2022 til Padelbane i Øvrebø
 • 500.000 kroner i 2022 til skiløyper
 • 4,5 millioner til fortau i Hunsfosvegen kuttes ut.

Verbalforslag:

 • Steinfoss Tømmerrenne. Rådmannen fremmer en sak for kommunestyret før neste års budsjettbehandling om framtidige drift- og investeringsbehov på tømmerrenna og forslag til eventuelle eksterne finansieringer.
 • Vennesla kommune ønsker at Vennesla skytterlag skal være medarrangør for Landsskytterstevnet i 2025 og garanterer for 100.000 kroner.
 • Det sikres at Eikeland oppvekstsenter, samt aktuelle brukere av idrettshallen på Eikeland, blir involvert i forprosjektet.
 • Det utarbeides en målrettet strategi for å øke rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren.
 • Samskapingskoordinator/Frivillighetskoordinator: Det settes i gang et arbeidsutvalg over nyttår, bestående av frivillige lag og foreninger og frivillighetssentral, relevante næringsaktører, politikere og representanter fra administrasjonen. Der samskapes stillingens innhold, rolle og plassering. Man må også se dette i sammenheng med frivilligmeldingen.

Arbeiderpartiets forslag:

Endringer i driftsbudsjettet:

 • 45.000 kroner ekstra i året til Matsentralen
 • 50.000 kroner til drift av tømmestasjon for bobiler
 • 800.000 kroner i året til økt søskenmoderasjon i barnehage og SFO.
 • 100.000 kroner ekstra i året til å utvikle utstyrsbiblioteket
 • 80.000 kroner til Ipad for ledere i barnehagene.
 • Spare 300.000 kroner neste år på å halvere tilskuddet til Mulighetens hus.

Endringer i investeringsbudsjettet:

 • 250.000 kroner neste år til Padelbane i Øvrebø
 • 300.000 kroner neste år til tømmestasjon for bobiler
 • 250.000 kroner til oppgradering trapp Kulturhuset.

Verbalforslag:

Vennesla Arbeiderparti ønsker å tilby familieårskort for innbyggerne i kommunen i svømmehallen. Dersom minst fire familiemedlemmer i samme husstand kjøper årskort, får de 20 prosent reduksjon i prisen. Eksempel: To voksne og to barn, eller en voksen og tre barn.

Vennesla Arbeiderparti ønsker mer fokus på kulturtilbudet i kommunen. Vi oppfordrer kulturenheten til å tilby fredagskino, samt øke åpningstiden. Spesielt viktig å holde biblioteket åpent fra kl. 10.00 på lørdager

Vennesla Arbeiderparti ønsker å se på muligheten for å bedre adkomsten til andre etasje på Hægeland Herredshus.

Lag og foreninger som i dag driver aktiviteter på Hunsfoss og Moseidmoen skoler involveres i prosesser med å finne gode løsninger for framtidig drift.

Høyres forslag:

Endringer i driftsbudsjettet:

 • Èn million kroner hvert år til fritidskort for barn og unge.
 • 25.000 kroner ekstra i året i tilskudd til Næringsforeningen i Vennesla.
 • 100.000 kroner i årlig tilskudd til Visit Vennesla
 • 150.000 kroner til Mekkeverksted i Øvrebø
 • Kutte 100.000 kroner i året til vedlikehold av Tømmerrenna.
 • 450.000 kroner ekstra hvert år til delte plasser i barnehagene.

Endringer i investeringsbudsjettet:

 • Èn million kroner i året til renovering Tømmerrenna.
 • 1,2 millioner kroner i 2022/2023 til tursti ved Tømmerrenna/Kringsjå.
 • 250.000 kroner neste år til Padelbane i Øvrebø.
 • Framskynde strandsti til 2023 og 2024
 • Framskynde idrettshall Hægeland med ett år.
 • Spare fem millioner kroner på ikke å bygge fortau i Hunsfosvegen

Verbalforslag:

 • I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan henvises det til utfordringer framover med tanke på økning i behov for helse og omsorgstjenester med bakgrunn i en økning i antall eldre. Rådmannen peker på utfordringer med å skaffe kompetent helsepersonell grunnet økt konkurranse. Høyre vil foreslå at det gjøres et grundig arbeid allerede nå i forhold til å planlegge for økt bruk av private aktører for å løse utfordringen.

Fremskrittspartiets forslag:

Endringer i driftsbudsjettet:

 • Spare 266.000 kroner i året på å innføre samme effektivitetskrav i barnehagene som i andre kommunale enheter.
 • 2,8 millioner kroner til fritidskort for barn og unge i 2022, økende til 5,6 millioner kroner i året fra 2023.
 • 100.000 kroner i året til samskapingstiltak
 • Kutte ut ny stilling som samskapingskoordinator

Endringer i investeringsbudsjettet:

 • Utsette bygging av nye idrettshaller Skolevegen med ett år. Byggestart i 2024 i stedet for 2023.
 • Kutte ut én million kroner til solceller i 2024 og heller bevilge dem i 2025.
 • Starte videreføring av Strandstien i 2022og bevilge 5,5 millioner kroner fram til 2025.
 • Framskynde idrettshall Hægeland slik at den står ferdig i 2024.
 • Fire millioner kroner til ny veg Dynestøl i 2023 og 2024
 • 250.000 kroner til Padelbane i Øvrebø.

Verbalforslag:

 • Administrasjonen bes utrede muligheten for å legge innbyggertorget til resepsjonslokalene til de tidligere lokalene til Voksenopplæringen.
 • Administrasjonen bes utrede muligheten for å gi Kulturskolen nye øvingslokaler til bruk i undervisning i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen.