- Kommunen venter nå på saksgang i UDI og IMDi slik at vi kan starte å bosette flyktninger i Vennesla. Utover helsehjelp har kommunen et begrenset ansvar før vedtaket om bosetting er gjort i UDI og bosettingsvedtak er fattet hos Imdi  (inkludering- og mangsfoldsdirektoratet), sier prosjektleder for Ukraina-prosjektet i Vennesla kommune, Eirik Haanes.

Han understreker at kommunen ikke må overta rollen som andre myndigheter har, og derfor er det viktig at vi avventer godkjenningene fra UDI og Imdi.

Når bosettingsvedtak er innvilget begynner kommunens ansvar med skolegang, introduksjonstilbud, bolig og så videre.

Det er to måter å få bosetting på for de som kommer fra Ukraina.

  • Normal prosedyre: UDI gir oppholdstilltalese, flyktninger plasseres i mottak inntil Imdi gir bosettingsvedtak i en kommune. Kommunens ansvar begynner når Imdi har gjort vedtak.
  • Alternativ mottaksplassering: Flyktninger som velger å bosette seg selv, utenom mottakssystemet, kan søke om alternastiv mottaksplassering (Amot). Dette må godkjennes av UDI og aktuell kommune. Kommunens ansvart begynner når UDI har gjort vedtak.

De siste ukene, også i påska, har Vennesla kommune bygget opp kapasitet og forberedt bosetting av flyktninger.

Drøyt 40 flyktninger aktuelle nå

De første ukrainske flyktningene har fått bosettingsgodkjenning i Vennesla denne uka og vil bli bosatt fra neste uke. To familier fra Syria, ordinære kvoteflyktninger, er også på veg til bosetting i Vennesla. Det er viktig å huske på at det også kommer flyktninger fra andre land enn Ukraina og at vi skal møte alle som kommer med verdighet, omsorg og respek og de tilbud som vi har i slike situasjoner.

Det oppholder seg i tillegg cirka 15 ukrainere i Vennesla som kommunen har hatt kontakt med, men som enten ikke har registrert seg eller som ikke har fått godkjent bosetting ennå.

Det er også 22 ukrainere andre steder i landet som har meldt til myndighetene at de ønsker bosetting i Vennesla fordi de har tilknytning til noen i området.

Vennesla kommune har avklart 22 ulike boliger som kan benyttes som utleieenheter til flyktninger. Dette inkluderer boliger vi eier selv. Dette mener vi er tilstrekkelig i den fasen vi nå er inne i. Det vil bli gjort en ny vurdering av boligsituasjonen om en måneds tid når vi vet mer om omfanget.

Vennesla kommunestyre har vedtatt å bosette 125 flyktninger i år, med mulighet for flere ved behov. 

Inntil 53 enslige mindreårige

To private selskaper har inngått avtale med Imdi om å opprette mottak for enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina. Det er snakk om 30 plasser ved Lovisenlund i Øvrebø og 23 plasset ved hestesenteret i Støa. Vi vet i dag ikke når disse senterne åpner, men det er snakk om ungdom i alderen 15 til 18 år som etter hvert skal ha skolegang.

På et koordinerende møte onsdag møttes en større gruppe fagfolk. Det jobbes godt med å koordinere og forberede bosettingen, og vi er klare til å ta imot og sette i gang de tilbud som skal på plass.

Frivillighet

Frivilligsentralene i Øvrebø, Hægeland og Vennesla koordinerer den frivillige innsatsen som etter hvert får en viktig rolle i å skape gode sosiale arenaer for de som kommer. Lag og foreninger er tidligere bedt om å melde tjenester der.