- Muntlig fikk vi faktisk beskjed om at andre kommuner bør reise til Vennesla for å lære. Veldig moro, sier Mette Sjøkvist. Hun er faganssvarlig for introduksjonsordningen i Vennesla.

Introduksjonsprogrammet handler om språkopplæring, undervisning i samfunnskunnskap og arbeidstrening. Den enkelte kan delta i ordningen i inntil to år.  Introduksjonsordningen retter seg mot nyankomne flyktninger og mennesker som kommer til Vennesla via familiegjenforening.

NAV er ansvarlig for at alle får en individuell plan, og oppfølging,Vennesla voksenopplæringssenter  står for mye av skolegangen. Cirka 150 mennesker deltar i ordningen nå.

Fylkesmannen trekker fram det spesielt gode samarbeidet mellom NAV og Vennesla voksenopplæringssenter.  

Trekker fram det gode samarbeidet

Fylkesmannen skriver:

«Selv om det ikke har hatt betydning for våre konklusjoner om lovligheten av tiltakene, ønsker vi å bemerke at samarbeidet mellom NAV og Voksenopplæringssenteret synes å fungere svært godt. Tilsynet er en lovlighetskontroll og det gode samarbeidet gir først og fremst utslag i kvaliteten på arbeidet og hvordan den enkelte deltaker er ivaretatt i introduksjonsprogrammet. Ut fra de samtaler Fylkesmannen har hatt med deltakere, er vårt generelle inntrykk at deltakere føler seg godt ivaretatt og har eierforhold til sine individuelle planer. Det legges ned mye arbeid i at deltaker kjenner sin individuelle plan.»

Og videre skriver Fylkesmannen:

«Vi ser også at målene for flere av deltakerne justeres underveis i programmet. Kommunen ser ut til å klare å realitetsorientere deltakerne, uten at deltakerne mister sitt eierforhold til planen. Dette tyder på at kommunen jobber tett opp mot den enkelte deltaker og har et bevisst forhold til målene for den enkelte.»

Voksenopplæringen

Samtidig med tilsynet av hvordan de individuelle planene fungerer etter introduksjonsloven, førte  Fylkesmannen også tilsyn med grunnskoleopplæringen som gis voksne via Vennesla voksenopplæringssenter. Disse to tingene henger ganske nøye sammen, og derfor var det naturlig å se ting i sammenheng.

Også dette tilsynet konkluderer om at det meste er svært bra, og at det jobbes meget godt.

- Bortsett fra et brudd fordi vi har gitt noe korte begrunnelser på enkeltvedtak, fant ikke fylkesmannen noe å utsette på virksomheten. Han er meget fornøyd med oss. Det er vi veldig stolte over, sier enhetsleder Jan Gerhard Stømne ved Vennesla voksenoppplæring.