Du kan også se hele budsjettdebatten på kommune-tv.

Kommunedirektør Svein Skisland la fram administrasjonens forslag til budsjett 3.november, og det er endringene av dette som du kan lese i detalj under:

Avlastningshjem

Skisland tok ordet først i debatten for å fortelle om endringer i ulikeforutsetninger som er inntruffet etter hans forslag først ble lagt fram:

- Som dere vet fjernet regjeringen statens tilskudd til heldøgnsplasser og omsorgsboliger i pleie og omsorg, noe som umuliggjorde flere investeringer. Forliket i Stortinget har gjeninnført dette tilskuddet. Dermed kan vi i alle fall framskynde bygging av avlastningsboligene på Moseidmoen, som jeg først foreslo utsatt. Jeg varsler her og nå at vi kommer med en budsjettsak i februar der vi kan justere budsjettet. Det er nemlig flere endringer som er kommet i ettertid. Ett eksempel er at vi får 3,5 millioner kroner mer i skatt for kraftanlegg enn tidligere beregnet. Vi lager en samlet og ryddig oversikt til februar, sa Skisland.

Endringene i drift og investeringer

Senterpartiet og KrF har 14 stemmer i kommunestyret og dermed ble disse to partienes forslag til budsjett vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Dette vedtaket er uten avlastningsboligene – men forutsetningen er altså å godkjenne dem i februar.

 • Økt tilskudd til skateklubben: 150.000 kroner hvert år framover
 • Tilskudd til NM i rulleskiskyting: 100.000 kroner i 2023.
 • Tilskudd Mulighetenes hus: 70.000 i 2023 deretter 670.000 i året (indeksregulert)
 • Tilskudd til blomster Skarpengland sentrum: 50.000 kroner i året
 • Digitale enheter til pedagogisk ledere i barnehagene: 80.000 kroner i året.
 • 100.000 kroner til lys på veg mellom Vennesla videregående skole og kirka.
 • Nye kinostoler til 1,5 mill utsettes fra 2023 til 2024
 • Idrettshall Hægeland kan påbegynnes i 2026 med bevilgning ti millioner kr.
 • Bygging av idrettshall(er) i Skolevegen framskyndes fra 2026 til 2025
 • Det gjøres en mulighetsstudie i 2023 for potensialet på eiendommen i Ringvegen. (300.000 kr)
 • Strandsti-utvidelse framskyndes. Det bevilges 7,4 millioner kroner til dette fram til 2026.
 • Det bevilges 100.000 kroner i 2023 til ytterligere utvidelse badepark Venneslafjorden.

Verbalforslag

Det ble også vedtatt en rekke verbalforslag – dette er saker som ikke koster penger, eller som administrasjonen får i oppdrag og utrede/vurdere før de kommer tilbake til endelig behandling i kommunestyret. Følgende ble vedtatt:

 • Det utarbeides en ordning der kommunen gjør felles innkjøp av el-sykler for ansatte. Dette kan gjerne være sammen med bedriftsidrettslaget eller andre ansattes organisasjoner. Ordningen ser også på finansieringsordninger/avbetaling. Foreslått av Sp og KrF, enstemmig vedtatt.
 • Alle verbalforslag i budsjettet følges opp i tertialrapportene gjennom året, dette gjelder også forslag fra foregående år som ikke er avsluttet. Foreslått av Sp og KrF, enstemmig vedtatt.
 • Planlegging av avlastningshjem fortsetter med full tyngde, hvis Stortinget kommer med endret opplegg for finansiering så ønskes en revidert økonomiplan. (Foreslått av Sp og KrF, enstemmig vedtatt) (se også over)
 • Prosessen med å beskrive oppgavene til en kommunal frivilligkoordinator igangsettes våren 2023, med mål om ansettelse 2024. Arbeidet skal ta utgangspunkt i frivilligmeldingens forslag til handlingsplan 2023-2027.  Frivillig sektor/frivillighetsråd og frivilligsentralene involveres i arbeidet, og i år beskrive samarbeidsområder til frivilligsentralene. (Foreslått av Sp og KrF – vedtatt mot seks stemmer)
 • Kommunen opprettholder sitt bidrag til holdningsskapende turer på ungdomsskolen. Det fremmes en sak for politisk behandling som belyser kostnader og innhold. (foreslått av Sp og KrF – enstemmig vedtatt)
 • Evaluering av Mulighetenes hus sluttføres i 2023 og behandles før budsjettbehandling i nytt kommunestyre. (Foreslått av Sp og KrF og enstemmig vedtatt)
 • Vann og avløp: Det gjennomgås arbeidet som blir gjort på vann og avløp med tanke på mest mulig kostnadseffektiv drift. (Foreslått av Sp og KrF og enstemmig vedtatt)
 • Folkevalgtes arbeidshverdag: Det sees på innretningen med eventuelt frikjøp av varaordfører og utvalgsledere, samt om kommunestyremøtene skal avholdes på dagtid. (Foreslått av Sp og KrF og vedtatt mot to stemmer.
 • Ubrukte midler fra 2022 (én million kroner) til formål ferie og fritidstiltak for barn og unge i inntektsfattige familier, overføres til budsjettet for 2023. Disse midlene, samt ubrukte midler fra 2021, øremerkes formålet. (Foreslått av Sp og KrF og enstemmig vedtatt)
 • Det sees på muligheten for å bedre adkomst til andre etasje i Hægeland Herredshus. (Foreslått av Ap og enstemmig vedtatt.)
 • Administrasjonen bees se på mulighetene for å legge til rette for bobilparkering og tømmestasjon. (Foreslått av Ap og enstemmig vedtatt.)
 • Visit Vennesla ønskes videreført og Visit Vennesla utfordres til å sende søknad om tilskudd til videre drift i forbindelse med første tertial 2023. (Foreslått av Høyre og enstemmig vedtatt)
 • Kommunestyret ber administrasjonen søke å få endret dagens praksis for busskort/skoleskysskort for elevene, slik at kortet blir gyldig senere på ettermiddag/kveld enn hva som er tilfellet i dag. (Foreslått av Frp og enstemmig vedtatt)
 • Det innføres helgekort for brukere i svømmehallen, som et alternativ til enkeltbilletter, årskort og klippekort. Løses innenfor gjeldende budsjettramme. (Foreslått av Frp og enstemmig vedtatt.)
 • Strømsituasjonen for næringslivet: Regjeringen har gjennom endringer i grunnrentebeskatningen der kraftselskapene skal beskattes basert på salgspris og ikke spotpris, og dermed lagt til rette for at kraftselskap nå skal kunne tilby rimeligere fastprisavtaler enn det som har vært tilgjengelig frem til nå. Det nye markedet er nå under utvikling, og de første tilbudene har kommet fra de større aktørene i markedet.  Nivået på avtalene som disse i dag tilbyr er svært høye for kontraktsperioder på 3 og 5 år i vårt prisområde. For små og mellomstore bedrifter i vår regionen er situasjon for mange kritisk, og de nye fastpriskontraktene utgjør ikke et reelt alternativ som gir et konkurransedyktig kostnadsnivå. Vennesla kommune eier i dag to prosent av Å Energi. Som deleiere bør Vennesla kommune bruke eiermakten til å arbeide for at Å Energi tilbyr rimeligere fastprisavtaler for 3- og 5-årskontrakter for næringslivet i vår region. Det lokale næringslivet bør være en tydelig prioritering fra vår kommune.  Dette vil også styrke legitimiteten til den kommunale eierskapet. Aktiv bruk av eiermakten er mulig, og Vest-Telemark Kraftlag (VTK) har nylig annonsert at de vil tilby rimeligere fastprisavtaler til næringslivet i sin region etter ønske fra eierkommunene i selskapet. (Foreslått av Sp og KrF og vedtatt mot to stemmer)