- Vi har framgang på flere av tjeneste-enhetene i helse- og omsorg. Brukerne og pårørende er mer fornøyde med oss enn for to år siden, og det er en god bekreftelse på at ansatte i helse og omsorg er faglig dyktige og leverer stor innsats, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Ragnhild Bendiksen, som har ansvaret for undersøkelsen i Vennesla kommune.

Torsdag ble politikerne i Levekårsutvalget orienterte om funnene i brukerundersøkelsen. Politikerne var svært fornøyde med resultatene. Innen psykisk helse og oppfølgingstjenesten er svarprosenten fordoblet siden sist. Det betyr at årets undersøkelse gir et riktigere bilde av situasjonen.

Det er spesielt gledelig at områder som Levekårsutvalget påpekte for to år siden, har enhetene tatt tak i og forbedret.

Pårørende og brukere er spurt en rekke spørsmål om brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon og kvalitet, med mer.

- Vi kan konkludere med at allerede gode tall nå er blitt enda bedre. Det er ingen hvilepute, men det er godt å få bekreftet at brukerne er fornøyde med tjenestene, sier Bendiksen.

Det som skjer videre, er at i løpet av høsten vil de ulike enhetene velge seg ut tre områder der de ser at det er ytterligere forbedringspotensial. De vil så jobbe målrettet videre med dette.

Det er framgang på nesten alle områder for alle de spurte enhetene

For brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten og pårørendeundersøkelse ved sykehjemmene er laveste score én og seks er høyeste. 

Hjemmetjenesten Venneslatunet

Det samlede tilfredsheten øker fra 4,6 i 2018 til 5,1 4,9 i 2020, og her er det lik utvikling eller framgang på alle områder

Hjemmetjenesten Venneslavegen

Tilfredshet samme som i 2018, med 5,2. For «respektfull behandling» og «brukermedvirkning» er det klar framgang, mens helhetsinntrykket faller litt.

Hjemmetjenesten Hægeland og Øvrebø

Samlet går enheten fram fra 5,3 i 2018 til 5,4 i brukertilfredshet i 2020. Framgang eller lik utvikling på alle områder som informasjon, tilgjengelighet, respektfull behandling og brukermedvirkning.

Hægelandsheimen (brukerne)

Forenklet undersøkelse, så her tilsvarer tallet én det samme som nei og tallet to det samme som ja. Det er i 2020 toppscore 2,0 på alle målepunkter, bortsett fra om folk trives på rommet sitt (1,9) og om de benytter aktivitetstilbud (1,6).

Hægelandsheimen (pårørende)

Tilfredsheten hos de pårørende øker fra 5,1 til 5,6 – og helhetsvurderingen er helt oppe på 5,9.

Venneslaheimen (brukerne)

Forenklet undersøkelse, så her tilsvarer tallet én det samme som nei og tallet to det samme som ja. Brukerne har i snitt havnet på 1,9 i brukertilfredshet, samme som i 2018. Mest framgang på spørsmål om de ansatte snakker høyt og tydelig. Framgang fra 1,6 til 2,0

Venneslaheimen (pårørende)

De pårørendes tilfredshet øker fra 4,4 for to år siden til 4,6 nå. Noe nedgang på tilfredsheten med informasjon, mest framgang på medvirkning.

 

Livsmestring psykisk helse

Her er skalaen fra dårligst en til best fire. Framgang fra 3,4 til 3,5 de siste to år. Resultatet er stort sett uendret.

Livsmestring oppfølgingstjenesten

Her er skalaen fra dårligst en til best fire. Framgang fra 3,3 til 3,6 siste to år. Det er økt tilfredshet på de fleste områder, særlig er brukerne fornøyde med muligheten til å ta kontakt med tjenesten over telefon. 

Livsmestring habilitering (pårørende)

De pårørende er mer tilfredse enn for to år siden. Snitt-tallet har økt fra 4,9 til 5,1. Høyest økning har ferietilbud og opplevelsen av trygghet i boligene.

Brukerne fikk også anledning til å skrive egne kommentarer:

Her er fem av dem:

  • «Jeg er god fornøyd med hjelpa jeg får»
  • Har inntrykk av at hjemmesykepleien ofte har dårlig tid.
  • «Veldig positivt å bo her. Maten jeg får er som å være på hotell»
  • «Ansatte må bør bruke tydelige navneskilt med fornavn»
  • «Den tjenesten jeg mottar er veldig viktig for meg. Kan ta kontakt når jeg trenger det, enten det er mandag, lørdag eller søndag. Jeg opplever det som uendelig bra og er god fornøyd.»

Vi benytter anledningen til å takke for at brukere og pårørende har tatt seg tid å svare. Det skal nytte å gi tilbakemelding.