Tjenesten omfatter

  • praktisk bistand
  • støttesamtaler og veiledning
  • følge til helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer
  • koordinering av IP ansvargruppemøter
  • motivasjonsarbeid

Hvem kan få tilbud

Personer med ROP diagnoser som trenger døgnkontinuerlig oppfølging i forhold til livsmestring og praktisk bistand.

Hvordan søke

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er enhet for koordinerende tjenester som behandler søknaden.