Tjenesten omfatter

  • praktisk bistand
  • støttesamtaler og veiledning
  • følge til helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer
  • koordinering av IP og ansvarsgruppemøter
  • motivasjonsarbeid

Hvem kan få tilbudet

Personer med psykiske lidelser som trenger døgnkontinuerlig oppfølging i forhold til livsmestring og praktisk bistand.

Hvordan søker du

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er enhet for koordinerende tjenester som behandler søknaden.