Under følger vedtakene i hver enkelt sak. Møtet ble sendt direkte via kommune-tv og kan sees i opptak HER. (tar litt tid før klart i opptak)

Tverrpolitisk tiltakspakke kultur, nærmiljø, handel og næring

Alle partier i kommunestyret har forhandlet fram ei pakke med ekstrabevilgninger og ekstrasatsinger i forbindelse med korona-situasjonen. Pakken beløper seg samlet til over 9,7 millioner kroner. Pakka ble enstemmig vedtatt. Den er utarbeidet for å skape vekst og liv i Vennesla de kommende ukene og månedene og for å få innbyggerne til å bruke bygda mer i sommer.

Tiltakene er som følger:

 • Digital scene kulturhuset kr 100 000
 • Nærmiljøpakke kr 250 000
 • Sykkelrute 3, Gåseflå/Evje kr 250 000
 • Utleie av robåt/kano kr 60 000
 • Sommerjobb/sysselsetting/frivilligsentralen kr 250 000
 • Vedlikehold boligstiftelsen kr 4 000 000
 • Markedsføring av kommunen kr 200 000
 • Søppeldunker kr 50 000
 • Hinderløype i vannet ved heimen kr 250 000
 • Moonlight sommerprosjekt kr 300 000
 • Stimuleringsmidler til kulturarbeid i skogbruket kr 150 000
 • Aktivitetsmidler, samarbeid med næringslivet kr 500 000
 • Benker ved turstier kr 75 000
 • Lolandshytta kr 30 000
 • Oppruste tømmerrenna, tilførsel Beihølen kr 150 000
 • Forskuttere veilys kr 200 000
 • Rassikre vei Reiersdal/Røyknes kr 500 000
 • Strandsti planlegging kr 1 400 000
 • Bredbånd kr 1 000 000

De fire siste punktene er vedtatt i økonomiplanen før, men nå flyttet fram til 2020.

sak 11-12/20 - Interpellasjon om Moria-leiren

Både Anette Lilløy (SV) og Glenn Lonebu (Ap) leverte interpellasjoner med oppfordring om at Vennesla støtter oppropet om å evakuere barn i Mora-leiren i Hellas og stiller seg villig til å ta i mot enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere:

Følgende ble vedtatt med 21 mot seks stemmer:

Kommunestyret i Vennesla støtter oppropet Evakuer barna fra Moria. Vennesla kommune er positivt innstilt til å mobilisere kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til. - Vennesla kommune ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å motta enslige mindreårige fra flyktningeleirene. kommunestyret ber admin. redegjøre for hvor mange vi kan ta imot, og har kapasitet til.

sak 13/20: Atrium – detaljreguleringsplan

Med 25 mot to stemmer (Geir Wehus AP og Anette Lilløy SV), ble detaljreguleringsplanen for Atriumutbyggingen endelig vedtatt. Planen betyr at Atrium kan bygges i fem etasjer.

Sak 14/20: Mulighetsstudie Otra Elvepark

Med 15 mot 12 stemmer ble følgende vedtak fattet om den store mulighetstudien for hele Otra-vassdraget fra Galgeberg i Kristiansand til Bjåen i Bykle som Midt-Agder friluftsråd har utarbeidet:

 • 1 Vennesla kommune gir sin tilslutning til høringsutkastet til mulighetsstudie for Otra Elvepark.
 • 2 Det anbefales at området Paulen/Kringsjå inngår som satsingsområde i handlingsplanen for 2020-2023. En viser for øvrig til kommentarer og rettelser som framgår under merknader i rådmannens saksframlegg.
 • 3 I den grad tiltak krever kommunal finansiering/medfinansiering må dette vurderes i forbindelse med den årlige behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.

Sak 15/20: Kommunedelplan klima

«Kommunestyret fastsetter, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13, planprogram for kommunedelplan for klima, datert 26. mars 2020». Dette ble enstemmig vedtatt.

Det legges opp til at planen kan behandles endelig i kommunestyret i desember.

Sak 16/20: Regional planstrategi - høring

Enstemmig vedtatt: Kommunestyret tar høringsforslag av regional planstrategi for Agder 2020-2024 til orientering. Det anbefales at den regionale planstrategien reduseres til følgende:

 Regionale planer:

 • Regionplan Agder 2030.
 • Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050. (Arealog transportplan).
 • Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder.

 Regionale strategier:

 • Strategi for mobilitet Agder 2030.
 • Handlingsprogram for fylkesveger.
 • Strategi for frivillighet og samskaping.
 • Strategi for kultur.
 • Skolebruksplan for Agder.

Sak 17/20: Handlingsplan fylkesveg 2021-2024

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Vennesla kommune har følgende innspill til handlingsprogram for fylkesveg 2021-24 1

1. Enkeltprosjekter i prioritert rekkefølge:

 • Gang- og sykkelsti langs fv 405 fra kryss Holtevegen/bedehuset til kryss Granlivegen (dersom denne ikke får midler gjennom ny 2 belønningssøknad for Kristiansandsregionen)
 • Fv 405: Utbedret avkjørsel/rundkjøring til Hunsøya
 • Gang- og sykkelsti langs fv 454 fra kryss Lolandsvegen til Skarpengland skole
 • Gang- og sykkelsti langs fv 3914/Veråsvegen fra kryss fv 405 til kryss Rønningsvegen

2. Mindre ts-tiltak i henhold til enhver tid gjeldene trafikksikkerhetsplan

3. Fylkesvegstrekninger- og punkter omtalt i saksfremlegg i forhold til viktig for næringstrafikken, flomutsatte, rasutsatte og strekninger definert som trafikkfarlig skoleveg.

4. Prioritere arbeidet med å få utbedret fylkesveg 454 (Kjåkleiva) og få på plass Rundkjøring i krysset på Skarpengland (Rv 9/Fv 454).

Sak 18/20: Skoleturer til Polen

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Kommunestyret ønsker at kunnskapsturer til tidligere konsentrasjonsleirer kan skje i skolens regi, og i nært samarbeid med foreldre. Utgifter til lærers deltakelse dekkes over kommunens budsjett». Den enkelte skole vurderer lengde og innhold på kunnskapsturene til tidligere konsentrasjonsleirer i nært samarbeid med foreldrene.

KrF fikk vedtatt følgende tilleggsforslag med 15 mot 12 stemmer: 

"Vennesla kommunestyre vil spesielt anbefale turen til Auschwitz som grunnlag for læring og holdningsdannelse når det gjelder menneskesyn, antisemittisme og radikalisering: For å gjøre tur til Auschwitz mulig, ønsker en at kommunen kan legge til rette for dugnadsinnsats, som alle kan delta i, og som kan gi gode inntektsmuligheter."

Sak 19/20: Koronasituasjonen - informasjon og tiltak

Enstemmig vedtatt ble følgende: Kommunestyret tar rådmannens informasjon om koronasituasjonen og de tiltak som er iverksatt i den forbindelse til orientering. Kommunestyret ber om at en blir løpende orientert om situasjonen og at det fortløpende vurderes tiltak for å møte de utfordringene en står overfor. 

I saken orienterte også Svein Skisland om en tøffere økonomisk framtid. I øyeblikket er tapene på finans på over åtte millioner kroner, mens kommunen har budsjettert med over åtte millioner i overskudd på finans. Skisland sa at en differanse på 17 millioner på finans bare er en utfordring. Korona-krisen koster millioner, og alt vil ikke bli kompensert fra staten. Han minnet om at Vennesla allerede før krisen skulle spare over 30 millioner kommende periode. Han varslet en utfordrende budsjettsituasjon til høsten.

Sak 2020: Skarpengland skole utbygging - sluttrapport

Følgende enstemmige vedtak ble gjort:  Styringsgruppens sluttrapport for prosjektet datert. 27.02.20 tas til orientering. 2 Prosjektregnskapet er gjort opp med en besparelse på kr.2.413.829,- som avsettes til ubundet kapitalfond.

(Utbyggingen kostet 33 millioner kroner, noe som altså er 2,4 millioner mindre enn budsjettert.)

Sak 21/20: Barmarkskjøring ved Bringsvær

Følgende vedtak enstemmig vedtatt i forbindelse med Handicus tilbud til funksjonshemmede og bevegelseshemmede ved Bringsvær leirskole i Hægeland:

Vennesla kommune kan etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gi tillatelse til kjøring i løyper inntegnet med rød strek i kartvedlegg.

 Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 • Kjøringen skal gjøres i regi av Handicus.
 • Kjøring skal kun forgå i omsøkt løypetrasé.
 • Tillatelsen gjelder for inntil fire helgeturer i tillegg til to dagsturer pr. år.
 • Tillatelsen gjelder i 2020 og 2021.
 • Søker er selv ansvarlig for innhenting av berørte grunneieres tillatelse
 • Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.
 • Omtalte kulturminner må ikke bli berørt eller skadet av omsøkt kjøring.
 • Søker er selv ansvarlig for sikkerhet ved kjøring. Gjelder kun kjøretøytype som omsøkt

Spørsmål om Huntonit fra Line Vennesland Fraser

Frps Line Vennesland Fraser tok i et åpenty spørsmål opp hva ordføreren har gjort med henvendelse fra Huntonit AS om ekstrakostnadene bedriften har fordi den er kommet i det den mener er feil kode i forbindelse med klimakvoter og klimalekkasjestatus. Ordføreren minnet om at klagen fra Huntonit ligger hos Miljødirektoratet og at den ennå ikke er sendt til Miljødepartementet. Derfor er det muligheter til å påvirke og dette vil ordføreren ta initiativ til at skjer i samråd med bedriften. Vennesland Fraser takket og sa hun var takknemlig for initiativ-viljen.