Møtet begynte med at representanten Geir Wehus orienterte at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet og at han vil fortsette som uavhengig medlem av kommunestyret i Vennesla. Det var også orienteringer fra Midt-Agder Barnevern om deres virksomhet og økonomisjef Gerd Signe Eieland om kommunens årsrapport og regnskap for 2019.

22/20 Årsrapport 2019

Kommunestyret vedtok enstemmig å ta årsrapporten til orientering.

23/20 Årsregnskap 2019

Regnskapet viser et netto driftsresultat på 20,9 millioner kroner, som i hovedsak skyldes god finansavkastning i fjor (15,8 millioner kroner)

Komunestyret vedtok følgende enstemmig:

1. Kommunestyret vedtar det fremlagte årsregnskapet for 2019.

2. Udisponert mindreforbruk i driftsregnskapet, kr. 7.752.895,30, avsettes til generelt disposisjonsfond.

3. Ubrukte lånemidler som følge av overskudd på avsluttede investeringsprosjekt og forsinket fremdrift på ikke-ferdigstilte prosjekt overføres til 2020. Netto besparelse på avsluttede prosjekter avsettes til ubundet investeringsfond.

4. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer i henhold til saksframlegget.

24/20: Økonomiske nøkkeltall

Arbeiderpartiet, SV og representanten Wehus ønsket å følge rådmannens forslag om at kommunen SKAL følge sine økonomiske nøkkeltall. Flertallet på 21 (KrF,Sp,Frp,H og PdK) vedtok følgende:

1. Netto driftsresultat bør være minst 1 % av driftsinntektene.

2. Generelt disposisjonsfond og bufferfond knyttet til finansforvaltningen bør til sammen minst utgjøre 10 % av driftsinntektene.

3. Investeringslån fratrukket lån til selvkostområdene vann, avløp og slam bør maksimalt utgjøre 50 % av driftsinntektene.

25/20 Kredittpolicy og rutine kommunale avgifter og eiendomsskatt

Enstemmig vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte kredittpolicy og rutiner for innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Saken handler om rutiner rundt innfordring, når det skal gis betalingsutsettelse, når det skal begjæres tvangssalg og så videre.

26/20: Oppsummering julemarkedet 2019

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Kommunestyret tar oppsummering av julemarkedet for 2019 til orientering

 2. Budsjettramma for 2020 økes med kr.300.000.- til totalt kr.600.000. Det vises i den forbindelse til egen sak i forbindelse med næringsrettede tiltak i forbindelse med Koronasituasjonen.

 3. Underskudd fra 2019 på kr. 175.000,- slettes. Budsjettmessige konsekvenser av dette tas i forbindelse med 1. tertialrappoort.

4. Styringsgruppa bes arbeide videre med planlegging og gjennomføring av julemarkedet 2020 i samskaping mellom kommune, næringsliv og frivillighet.

27/20: Kommunale drifts- og investeringstiltak for å stimulere til økt aktivitet i næringslivet

Kommmunestyret vedtok enstemmig:

1.Kommunestyret prioriterer i første i denne omgang disse tiltakene for å bidra til å øke aktiviteten i næringslivet:

· Øke kommunalt bidrag til Julegada 2020 med kr 300 000 kr i 2 forhold til budsjett, til samlet kr 600 000 kr

· Etablere strømforsyning i sentrum kr 70 000

 · Kommunal egenandel til tiltak på Setesdalsbanen kr 800 000. Bevilgningen forutsetter tilsvarende bidrag fra Agder fylkeskommune. Finansiering ved bruk av generelt disposisjonsfond.

 2. Rådmannen legger frem en ny politisk sak i løpet av tredje kvartal 2020 med en oppdatert vurdering av behovet for igangsetting av flere tiltak.

Rådmannen orienterte om at badeparken som ble vedtatt i forrige «koronapakke» eller tiltakspakke krever mer planlegging enn politikerne så for seg da de la fram tiltaket. Dette gjelder for eksempel reglene om tiltak i strandsonen, parkeringsmulighetene, reglene om tiltak i regulert elv som krever involvering fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Saken kan utredes med mål politisk behandlet til høsten.

28/20: Etablering byggfag Vennesla videregående skole

Avgjørelsen tas formelt i fylkestinget 16. juni, og kommunestyret i Vennesla vedtok enstemmig følgende:

1 Kommunestyret i Vennesla viser til fellesnemnda for ny Agderkommune sitt vedtak om å utrede linje for byggfag ved Vennesla videregående skole samt pågående arbeid med skolebruksplan for Agder fylkeskommune.

2 Bygg- og anleggsbransjen sysselsetter i dag over 1000 venndøler. Dette utgjør14,4% av samlet sysselsetting i kommunen. Sammen med antall søkere fra Vennesla til byggfag dokumenterer dette i seg selv behovet for lokalt utdanningstilbud.

3 Det er i dag 10 byggfagklasser i Kristiansand og 2 nye under planlegging, samtidig som det ikke finnes tilsvarende tilbud i Vennesla. Dette er en urimelig sentralisering og lite forenlig med Regionplanens mål om å ta hele Agder i bruk.

4 Kommunestyret vil oppfordre fylkeskommunen til å ta nødvendige grep for å etablere byggfag ved Vennesla videregående skole slik at bransjen og skolen sammen får mulighet til i fellesskap utdanne fagfolk lokalt.

32/20: Heiseldalstunet – utbyggingsvtaler, anleggsbidrag

Enstemmig vedtatt ble følgende:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 17-4 godkjenner kommunestyret utbyggingsavtaler/avtale om anleggsbidrag innenfor reguleringsplan for Heiseldalstunet.

29,30,31,33,34/20: Ulike rapporter tatt til orientering

Kommunestyret tok enstemmig til orientering følgende rapporter og årsmeldinger:

  • Årsmelding 2019 Vennesla kontrollutvalg
  • Årsrapport og årsregnskap 2019 skatteoppkreveren i Vennesla
  • Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren
  • Årsmelding 2019 fra Rådet for funksjonshemmede
  • Årsmelding 2019 fra Eldrerådet