Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111

Alarmtelefonen er en landsdekkende gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen er døgnåpen hele året og besvarer også henvendelser på chat, e-post og sms. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Barnevernsvakta

Barnevernvakta har ansvar når vårt kontor er stengt. Det vil si hver dag etter kl 15.00, samt alle helger og helligdager.
Barnevernvakta kan nås på telefon 38075400 eller 02800.

Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon?

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.  Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Dersom du ønsket å snakke med noen ang. spørsmål om barn/familier kan du ta kontakt i åpningstiden, mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00, tlf 38 15 23 23.

Må jeg alltid oppgi navnet mitt?

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss

Hvor tar jeg kontakt eller hvordan kan jeg melde ifra om bekymring?

​Barneverntjenesten kan kontaktes på tlf. 38 15 23 23.
Post sendes til: Midt-Agder barneverntjeneste, Postboks 25, 4701 Vennesla.

Du kan også sende digital skriftlig bekymringsmelding på nasjonal portal for bekymringsmeldinger:

Skjama for privatpersoner

Skjema for offentlig ansatte 

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

Du kan drøfte bekymringen med barneverntjenesten, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte. Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke. Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen. Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

Hvem kan få hjelp

  • foreldre er bekymret for sitt barn, og opplever at de trenger hjelp
  • barn som ikke får dekket sine grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
  • barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
  • foreldre har rusproblemer eller psykiske vansker som påvirker omsorgen for barn
  • barn ruser seg eller begår alvorlig kriminalitet