I plan- og økonomiutvalget onsdag la både rådmann Svein Skisland og kommunalsjef for samfunnsutvikling og miljø Vidar H. Homme vekt på hvor stramt opplegget er, ikke minst tidsmessig. Det jobbes godt fra mange for å få dette til.

Hovednyheten er at både framdrift og kostnader er under god kontroll tross dårlig tid og stort press på prosjektene, og at alt i øyeblikket ligger til rette for at elevene både ved Moseidmoen og Vennesla skoler kan starte opp første skoledag på en ny og utbygd skole.

Siden sist info er også 43 ansatte ved Hunsfoss skole og Samkom skole blitt enige med arbeidsgiver om hvor de skal ha sin arbeidsplass fra neste år, enten Vennesla, Moseidmoen eller Kvarstein skole.

Under følger detaljert informasjon om utbyggingsprosjektene.

Moseidmoen skole.

Over kan du se tegningen av hvordan dette prosjektet er tenkt å bli. Her har det vært utfordrende for framdrift at entreprenøren krevde fristforlengelse og at statsforvalteren behandlet klage på rammetillatelsen (hovedtillatelsen for hele prosjektet) Begge deler er nå løst.

 • Entreprenør varslet fristforlengelse og økonomisk kompensasjon for oppstart av byggearbeidene på grunn av mangelfullt prosjekteringsgrunnlag. Etter konstruktiv dialog med entreprenør opg gode samtaler er det oppnådd enighet om økonomiske betingelser fremdriftsplanen. Undervisningslokalene skal være klare til bruk til skolestart i august.
 • Arbeidstilsynet har gitt samtykke til utbyggingen. På grunn av krav fra arbeidstilsynet er det gjort justeringer i byggeplanene. Blant annet  skal det bygges en heis i nybygget for å tilfredsstille kravene til universell utforming på en best mulig måte.
 • De to overnevnte punktene har medført forventede merkostnader i størrelsesorden 3,5 mill. kr. Styringsgruppen vurderer at merkostnaden kan dekkes inn ved å omdisponere ubenyttede reserver i budsjettet for byggeprosjektet på Vennesla skole og at det totalt og samlet sett er god kontroll på økonomien i utbyggingsprosjektene.
 • Statsforvalter har nå behandlet klagen på rammetillatelsen som kom fra berørte parter. Statsforvalteren er enig med kommunen og har avvist klagen. Informasjon om denne beslutningen kom til kommunen onsdag. Beslutningen betyr at det ikke lenger er risiko for at denne saken vil medføre forsinkelser i prosjektet.

Vennesla skole

 • Økonomi og framdrift er i rute for byggeprosjektet.
 • Arbeidet med plan for utearealene i full gang. Ekstern rådgiver engasjert og det politiske vedtaket i desember legges til grunn for medvirkningsprosessene. Selve etableringen av uteområdet, og tidspunktet for dette, må koordineres med byggearbeidene.
 • Da den nye hallstrategien ble vedtatt i desember, kom en viktig forutsetning for reguleringsarbeidet på plass. Forslag til trafikkløsninger er nå  under utarbeidelse og drøftes med berørte parter. Fylkeskommunen er en viktig samarbeidsparter i dette. Parkering blir også et sentralt tema i planarbeidet.
 • De gamle skolebygningene i Skolevegen er tenkt bevart.

Barnestua barnehage/avlastningshjemmet

 • Reguleringsplanen for Moseidvegen 1 (tomta) legges frem til politisk behandling (utlegging til offentlig ettersyn) i februar.
 • Fylkeskommunen har samtykket til at nødvendige undersøkelser av kulturminner i området gjennomføres i høringsfasen. Eventuelle funn kan påvirke den videre framdriften.
 • I øyeblikket ser det ut til at prosjektene lyses ut hver for seg og ikke i et felles anbud på grunn av hensynet til framdrift for det enkelte prosjekt.

Hunsfoss skole – videre eierskap/bruk

 • Seksjon for samfunn og miljø har ansvaret for å legge frem en egen sak om dette.
 • En ekstren rådgiver er engasjert til å gjøre verdivurdering av eiendommen. Kommunen avventer en tilbakemelding på dette før den politiske saken utarbeides.
 • Politisk behandling blir senere i vinter eller til våren.