Materialgjenvinning er hovedsatsingen i den store avfallsplanen som Avfall Sør nå sender på høring ut i regionen.

Ett annet mål er å redusere CO2-utslippet fra deponiet på Støleheia. I dag er dette Venneslas største klimautslipp.

Vennesla-politikerne har sagt at klimautslippene skal ned med minst 40 prosent fram mot 2030 – og at klimasaken er en av tre hovedoppgaver å gjøre noe med. At Avfall Sør nå setter sette utslippene av deponigass på dagsorden, er i tråd med Venneslas målsettinger.

Avfall Sør eies av Vennesla og Kristiansand kommune og håndterer avfallet fra 120.000 innbyggere.

HER KAN DU LESE FORSLAG TIL AVPALLSPLAN

Du har fram til 15. september med å fortelle Avfall Sør hva du synes om planen. Den er på høring inntil da.  Høringsuttalelser sendes per e-post til post@avfallsor.no eller til Avfall Sør AS, Postboks 4094, 4689 Kristiansand.

DETALJERTE MÅL I PLANEN:

Avfallshåndtering skal oppleves bra eller svært bra

Tiltak:

• Videreføre innsamling av de fem viktigste avfallstypene hjemme

• Videreføre at standard bruk av gjenvinningsstasjon dekkes over fastgebyret

• Vurdere mini-/mobil gjenvinningsstasjon, eventuelt grovavfallsinnsamling, inkludert løsning for farlig avfall

• Evaluere 2020-løsning for kildesortering i hytterenovasjon og vurdere videre tilbud • Nye digitale løsninger for kundebehandling

• Innføre digitalt adgangssystem, med definert standardtjeneste, på alle fire gjenvinningsstasjoner • Vurdere struktur og antall gjenvinningsstasjoner

• Maks 1,5 % økning i gebyr, i snitt per år.

Mindre avfall til deponi og energiutnyttelse

Tiltakene:

• Oppfølging av materialgjenvinning i neste behandlingsledd

• Materialgjenvinning av flere avfallstyper; tre og gips (planlagt 2020), vurdere andre muligheter fortløpende

• Utrede innsamlings- og gebyr-modell. Del av forberedende arbeid for ny innsamlingskontrakt • Kommunikasjonstiltak for riktig sortering på gjenvinningsstasjonene

• Informasjonskampanje per avfallstype

• Økt bruk av sosiale medier og interaksjonsformer for økt sortering avfallsreduksjon

• Tettere kundeoppfølging

Mer til ombruk

Tiltakene:

• Omsette bruktvarer gjennom Mjåvann Bruktbutikk

• Utrede og etablere løsning for flere ombruksvarer og tilgjengeliggjøring for ombruk på ny gjenvinningsstasjon

• Økt samarbeid om tekstilinnsamling (dialog/kommunikasjon)

Avfall sør skal ta aktivt samfunnsansvar

Tiltakene:

• Overgang til nullutslippskjøretøy og –maskiner

• Utarbeide klimaregnskap inkludert klimanytte-beregninger for 2020 og videre

• Vurdere tiltak for å redusere utslipp av deponigass

• Videreføre samarbeidet med NAV og attføringsbedrifter for å tilby arbeidstrening/praksisplasser for personer som av ulike grunner faller midlertidig ut av arbeidslivet

• Videreføre lærlingeplasser

 • Vurdere samarbeid for å kombinere sosial bærekraft og å øke materialgjenvinning/ombruk

• Videreføre tilrettelegging for strandrydding og forebygging mot marin forsøpling

Tett på tredoblet avfallsmengde

Planen legger opp til moderat økning i avgiftene (1,5 prosent i året). Videre skal det satses på at dagens løsninger videreføres, men benyttes i større grad enn nå.  

Avfallsmengden har økt kraftig siden nitti-tallet, men er nå på retur:

I 1992 mottok Avfall Sør 171 kg. avfall fra hver innbygger. I 2016 hadde dette økt til cirka 550 kg. Nå er det nede i 489 kilo. Uansett er det enorme tall!

Slik går det med søpla i dag:

  • 26,9 prosent er materialer som gjenvinnes.
  • 52,8 prosent brennes og omgjøres til varme og elektrisitet ved Returkraft
  • 11 prosent er matavfall som komposteres og blir til jord.

Resten går i deponi.

Det store målet framover er altså å øke materialgjennvinningen til 55 prosent de kommende år. Avfallsplanen har fått navnet «Ressurser i omløp». Framtida handler om å lage sirkler av gjenbruk og gjenvinning.

Planen inneholde masse spennende om utviklingstrekk og muligheter. Den er vel verd å lese for alle som er interessert i hvordan vi skal redusere skadene på lokalt og globalt miljø framover.