Kommunestyret vedtok i møte 25. april 2019, sak 23/19, kommuneplanens arealdel for Vennesla 2018-2030.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Kommuneplanens arealdel fastsetter kommunens framtidig arealbruk, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Se for øvrig plan- og bygningsloven § 11-6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel.

Arealdelen består av følgende dokumenter:
Planbeskrivelse
Arealplankart
Planbestemmelser
Konsekvensutredning
Merknadsbehandling

Plankartet er også tilgjengelig i kommunens kartinnsyn. Der kan du søke opp din eiendom eller zoome deg inn til ønsket område.

Andre saksdokumenter kan ses her.