- Vi beklager det inntrufne. Det handler om misforståelser og at noen snakker litt forbi hverandre. Men kommunen skal gå foran med et godt eksempel, sier kommunalsjef Vidar Homme.

Han er både ansvarlig for enhet for park og idrett som er tiltakshaver og utbygger for strandstien og ansvarlig for enhet for plan- og bygg som behandler byggesaker.

I denne saken ble byggesøknad sendt, men arbeidene ble satt i gang før søknaden er ferdig behandlet.  Den private snekkeren som skal utføre jobben fikk signaler fra utbygger-delen av kommunen om at søknad var sendt og at han bare kunne gå i gang. Dermed forsikret han seg ikke om at godkjenning var på plass fra byggesaksmyndigheten.

- Det er kun mindre formelle ting som mangler, ifølge fagmyndigheten. Vi regner med at arbeidene ganske raskt kommer i gang igjen når byggesøknaden er behandlet og godkjent, sier Homme.

Enhet for plan- og bygg vil behandle Vennesla kommune som en hvilken som helst annen utbygger som ikke følger reglene. Det vil bli reist tilsynssak, de vil kvalitetssikre byggesøknaden, vurdere reaksjoner og behandle den på vanlig måte.

Strandstien ligger naturlig nok i strandsonen, men denne saken dreier seg ikke om brudd på byggeforbudet i strandsonen. Det er hjemlet i kommuneplanen at installasjoner som fremmer allmenhetens interesser er tillatt i byggeforbudssonen på 60 meter.

- Alle naboer har undertegnet nabovarsel  og saken er heldigvis ikke konfliktfylt. Arbeidet med badeanlegget ved Kuleberget er noe jeg opplever både politikere og lokalsamfunn er utålmodige i forhold til. Trykket for å komme videre er stort, men det forsvarer ikke å gå i gang uten alle godkjenninger, sier Homme.