1. Anskaffelse og installasjon av vannmåler 

1.1 Måleren er abonnentens eiendom.  Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket

1.2 Abonnenten må selv bekoste anskaffelse og installasjon av vannmåler i konsoll og evt. senere flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje kan vannmåleren plomberes av kommunen eller av godkjent rørlegger engasjert av kommunen.

2. Avlesning 

2.1 Avlesning av vannmåleren foretas én gang hvert år. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.

2.2 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.

3. Kontroll 

3.1 Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og revisjon/utskifting.

3.2 Kommunen kan til enhver tid foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5%, må abonnenten bekoste utskifting av måleren og det  foretas justering av årsgebyret for foregående år. Kommunen kan gi pålegg om utskifting ev. justering av målere som har vært i drift mer enn 8 år. For egne målere på avløp er tidsrommet 5 år.

3.3 Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.

4. Flere tilknytninger 

 4.1   Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning.

5. Annet 

 5.1 Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke.

5.2 Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler.

5.3 Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.

5.4 For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser.

Gjelder fra 01.01.2004